Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Hướng dẫn việc sử dụng vốn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn

Đăng ngày: 04/10/2018
​    Ngày 28/09/2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư  có hướng dẫn số 6900/BKHĐT-TH hướng dẫn nguyên tắc, tiêu chí sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020​ tại các bộ, ngành, địa phương.

​    1. Về dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương tại các bộ, ngành, địa phương.
    a) Về nguyên tắc, có 2 nguyên tắc:  (1) Việc sử dụng vốn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm và Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9  năm 2015 của Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. (2) Đối với nguồn vốn nước ngoài (vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài): Chỉ đề xuất sử dụng dự phòng tại bộ, ngành, địa phương cho các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư sau khi đã thực hiện điều chuyển nội bộ giữa các dự án trong phạm vi 90% số vốn nước ngoài nguồn NSTW đã được Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết.
      b) Về tiêu chí, có 2 tiêu chí và có 5 thứ tự ưu tiên lựa chọn. Cụ thể:
    - Đối với vốn dự phòng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG): được tách riêng và thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020.
    - Sau khi đã trừ phần dự phòng của các CTMTQG nêu trên và phần dự phòng hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (đã giao kế hoạch năm 2018), số vốn dự phòng còn lại được sử dụng theo 5 thứ tự ưu tiên: (1) Bố trí vốn cho các dự án không phải áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án đã được quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. (2) Bố trí vốn cho nhiệm vụ lập, thẩm định, công bố quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của các bộ, ngành trung ương theo quy định của Luật Quy hoạch (3) Bố trí vốn để thanh toán dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2016 (nếu còn), các khoản vốn tạm ứng chưa thu hồi (nếu có); bố trí vốn thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn.(4) Bố trí vốn cho các dự án cấp bách, các nhu cầu mới phát sinh, các dự án liên quan đến an ninh quốc gia, chủ quyền biển đảo; các dự án cấp bách còn thiếu vốn thuộc các ngành, lĩnh vực và các chương trình mục tiêu; các dự án dở dang bị giãn, hoãn tiến độ, cần phải thực hiện tiếp. (5) Đối với nguồn vốn nước ngoài (vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài), chỉ bố trí bổ sung vốn cho các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư theo thứ tự ưu tiên
    Các bộ, ngành, địa phương chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án trong khuôn khổ số vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn của bộ, ngành và địa phương mình, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền có ý kiến.
    Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án phân bổ 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn tại bộ, ngành và địa phương vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn ODA, TPCP) theo các nguyên tắc, tiêu chí trên.
    2. Về dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn cân đối ngân sách địa phương: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn: vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư (nếu có), báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định Luật Đầu tư công và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
    Nội dung này sẽ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện trong thời gian tới./.
    Kim Thắm