Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Huy động đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 29/11/2017
​Từ tháng 7/2015 đến năm 2017, tổng kinh phí huy động được trong nhân dân là 269,1 tỷ đồng, chiếm 15,5%.

​     Thực hiện Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc huy động đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các địa phương tổ chức thực hiện huy động vốn đóng g​óp đối với các dự án triển khai theo hình thức xã hội hóa; đồng thời ngân sách tỉnh và ngân sách huyện bố trí vốn đối với các dự án đảm bảo điều kiện hỗ trợ, hoàn thành các dự án, phát huy hiệu quả của nguồn vốn ngân sách và vốn xã hội hóa; đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn, hoàn thành tiêu chí hạ tầng xã điểm nông thôn mới.

Trong giai đoạn từ tháng 7/2015 đến năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo được 168,2 km đường, 04 cầu và 61,4 m bê tông cốt thép, 252 m cống hộp, ngoài ra còn huy động sức dân triển khai nâng cấp, cứng hóa các tuyến đường thôn xóm, đường nội đồng trên địa bàn; xây mới và nâng cấp sửa chữa 34 trung tâm văn hóa thể thao xã, phường, 36 nhà văn hóa ấp.

Tổng kinh phí thực hiện là 1.727,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh đã bố trí là 523,4 tỷ đồng, chiếm 30%; ngân sách huyện đã hỗ trợ là 935 tỷ đồng, chiếm 50%, ngân sách xã hỗ trợ 304 tỷ đồng; nhân dân đóng góp là 269,1 tỷ đồng, chiếm 15,5%. Qua kết quả thực hiện đóng góp của nhân dân và hỗ trợ từ ngân sách đã góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân và góp phần hoàn thành thêm 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2017, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến nay là 123/133 xã, chiếm 92,4% và 6 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và dự kiến đến cuối năm 2017 có thêm 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh kết quả đạt đạt được, việc huy động đóng góp tự nguyện trong nhân dân còn một số khó khăn như: việc huy động xã hội hóa để xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao cơ sở khó khăn do nguồn vốn xây dựng khá lớn; một số địa phương địa bàn rộng, dân cư sống không tập trung, thu nhập còn thấp nên việc huy động vốn thực hiện đầu tư nâng cấp sửa chữa hệ thống hạ tầng nông thôn gặp nhiều khó khăn nên một số công trình xã hội hóa đã xây dựng hoàn thành nhưng địa phương vẫn chưa thu đủ tiền đóng góp của dân. Một số địa phương đăng ký nhu cầu hỗ trợ nhiều dự án với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ khá lớn, vượt quá khả năng cân đối của ngân sách tỉnh…


Lê Lài