Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả giám sát công tác thu chi ngân sách năm 2017 trên địa bàn huyện Trảng Bom

Đăng ngày: 01/07/2018
​   Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-HĐND ngày 05/3/2018, Thường trực HĐND huyện Trảng Bom đã tiến hành giám sát đối với UBND huyện về công tác thu chi ngân sách năm 2017 trên địa bàn huyện Trảng Bom.  

  Qua giám sát, Đoàn giám sát nhận thấy UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách năm 2017. Theo báo cáo, thu chi ngân sách năm 2017  trên địa bàn huyện đạt 203,29 % so với dự toán tỉnh giao, đạt 180,7% so với Nghị quyết HĐND huyện. Đối với các xã, thị trấn đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu dự toán được giao trong năm 2017.

  Công tác chi từ khâu lập, phân bổ, quản lý, điều hành đảm bảo đúng theo quy trình, quy định, đáp ứng thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương, chi nhân sách địa phương năm 2017, đạt 99,47% so với dự toán tỉnh, đạt 86,24% so với Nghị quyết HĐND huyện. Trong đó, có 4/12 khoản chi cao hơn dự toán HĐND như: Chi sự nghiệp y tế; sự nghiệp văn hóa thông tin, sự nghiệp thể dục thể thao, chi quản lý hánh chính, đảng, đoàn thể. Tuy nhiên, công tác thu chi trên địa bàn huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác kiểm tra, quyết toán, đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đọng thuế vẫn còn hạn chế, một số đơn vị vẫn chưa lập dự toán kinh phí cho năm 2017, chưa chủ động trong việc sử dụng nguồn kết dư, có 8/12 khoản chi không đạt dự toán HĐND huyện giao và việc quản lý quỹ lương tại các đơn vị chưa chặt chẽ.
   Để thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách trên địa bàn huyện Trảng Bom, Đoàn giám sát đã kiến nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phấn đấu thu đạt chỉ tiêu tỉnh giao, có giải pháp thu nợ đọng thuế, thực hiện đúng quy định ở khâu lập dự toán, phân bổ kinh phí đảm bảo chi ngân sách, chi ngân sách tiết kiệm, quản lý chặt chẽ kinh phí thực hiện theo dự toán, hạn chế bổ sung kinh phí ngoài dự toán, có kế hoạch sử dụng nguồn kết dư ngân sách chủ động, hiệu quả, ưu tiên chi đầu tư phát triển.
  Trên cơ sở các kiến nghị của Đoàn giám sát, UBND huyện đang chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu chi trên địa bàn huyện Trảng Bom trong thời gian tiếp theo./.

 

   Ngọc Diệp