Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Kế hoạch chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2021

Đăng ngày: 12/12/2018
​Năm 2019, Trung ương giao tổng chi cân đối ngân sách là 20.625.921 triệu đồng, trong đó chi đầu tư phát triển (bao gồm trả nợ gốc) là 6.978.860 triệu đồng (chiếm khoảng 34 % tổng chi cân đối ngân sách) chi thường xuyên (bao gồm cả chi trả nợ lãi, chi cải cách tiền lương) là 13.224.191 triệu đồng chiếm khoảng 64% tổng chi cân đối ngân sách), chi dự phòng là 419.960 triệu đồng chiếm khoảng 2% tổng chi cân đối ngân sách, chi lập quỹ dự trữ tài chính 2.910 triệu đồng.

Tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 là 30.302.500 triệu đồng. Trong đó, năm 2016 đã phân bổ 5.323.100 triệu đồng, năm 2017 là 5.748.100 triệu đồng, dự toán năm 2018 là 6.947.860 triệu đồng, giai đoạn 2019-2020 chỉ còn lại 12.283.440 triệu đồng hay trung bình 6.141.720 triệu đồng/năm giai đoạn 2019-2020 thấp hơn dự toán 2018. Với kế hoạch như trên sẽ không đảm bảo định hướng tăng dần tỷ trọng chi đầu tư và giảm tỷ trọng chi thường xuyên thấp hơn 64% tổng chi cân đối ngân sách tại Nghị quyết số 25/2016/QH14. Do đó, để đảm bảo nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển của tỉnh thì kế hoạch tài chính 03 năm 2020-2021 không lấy kế hoạch đầu tư công làm căn cứ xây dựng, mà thực hiện phân bổ theo định hướng theo Nghị quyết số 25/2016/QH14.

     Về chi thường xuyên: Để đảm bảo vốn cho đầu tư và phát triển, kinh phí chi thường xuyên, thực hiện các chính sách chế độ, đảm bảo theo định hướng tại Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội, UBND tỉnh dự kiến duy trì tỷ lệ dưới 64% số thu cân đối ngân sách địa phương được hưởng để chi thường xuyên (bao gồm cả chi nguồn cải cách tiền lương và chi trả lãi vay), 2% dự phòng ngân sách, 2.910 triệu đồng bổ sung quỹ dự trữ tài chính theo quy định, còn lại khoảng trên 34% tổng số thu cân đối ngân sách địa phương được hưởng để chi đầu tư phát triển, bội chi theo Chương trình quản lý nợ 03 năm 2019-2021. Theo đó, năm 2020: Tổng chi ngân sách tỉnh là 23.297.316 triệu đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển (bao gồm chi trả nợ gốc vay, bội chi) là 8.413.178 triệu đồng, chi thường xuyên (bao gồm cả chi tạo nguồn cải cách tiền lương, chi trả lãi vay) là 14.430.283 triệu đồng.  Năm 2021, tổng chi ngân sách tỉnh là 25.368.794 triệu đồng, tong đó, chi đầu tư phát triển (bao gồm chi trả nợ gốc vay, bội chi) là 9.117.480 triệu đồng, chi thường xuyên (bao gồm cả chi tạo nguồn cải cách tiền lương, trả lãi vay) là 15.756.028 triệu đồng.

ng năm, căn cứ số  giao của Quốc hội, các nguyên tắc phân bổ vốn thường xuyên, vốn đầu tư, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh, ngân sách các cấp huyện phù hợp, theo quy định.​

Lê Lài