Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kế hoạch giám sát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Long Khánh

Đăng ngày: 04/09/2019
​Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Long Khánh vừa ban hành kế hoạch giám sát kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2018 và 9 tháng năm 2019 trên địa bàn thành phố Long Khánh

​       Theo đó, Tổ đại biểu sẽ tiến hành giám sát đối với Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh thành ​phố Long Khánh, nội dung giám sát tập trung vào:

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và tình hình hoạt động của Văn phòng.

2. Việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường, Văn phòng đãng ký đất đai tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Kết quả thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019 (cấp mới, cấp đổi, cấp lại), cụ thể:

- Tổng số hồ sơ, diện tích đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (báo cáo cụ thể từng địa bàn phường, xã).

- Tổng số hồ sơ, diện tích đã được cấp, trong đó: Số hồ sơ giải quyết đúng hạn; số hồ sơ giải quyết trễ hạn, nguyên nhân (báo cáo cụ thể từng địa bàn phường, xã).

- Tổng số hồ sơ, diện tích chưa được cấp, nguyên nhân (báo cáo cụ thể từng trường hợp); kế hoạch thực hiện hoàn thành.

4. Công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

5. Công tác xây dựng, cập nhật, quản lý, chỉnh lý và lưu trữ hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn thành phố.

6. Công tác thực hiện nghĩa vụ tài chính (trong đó báo cáo cụ thể về các trường hợp được đăng ký ghi nợ tiền sử dụng đất đã quá thời hạn thanh toán và các trường hợp còn trong thời hạn thanh toán).

7. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện (phân tích rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan) và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

8. Đề xuất, kiến nghị.

Dự kiến thời gian giám sát ngày 13/9/2019 tại trụ sở UBND thành phố Long Khánh.


Lê Lài