Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 04/06/2019
​Nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai áp dụng rộng rãi các giải pháp sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe và con người và đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế. Những tháng cuối năm 2019, việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp của tỉnh Đồng Nai cần triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cấp, ngành, địa phương, cơ sở sản xuất công nghiệp và cộng đồng dân cư. Thông qua việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh, truyền hình, báo chí, in ấn tờ rơi, tranh cổ động…Tổ chức các hội thảo truyền thông về sản xuất sạch hơn để giới thiệu và phổ biến sản xuất sạch hơn, giới thiệu các mô hình trình diễn trên Đài Truyền hình Đồng Nai. Xây dựng các chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu để tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, tổ chức thực hiện các chương trình tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn cho đội ngũ cán bộ thuộc các sở, ban ngành, cán bộ quản lý về sản xuất sạch hơn của các huyện, các doanh nghiệp trong và ngoài các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 02 lớp/năm, mỗi lớp khoảng 50 người.

Thứ ba, hỗ trợ kỹ thuật và áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, bao gồm hỗ trợ lập báo cáo đánh giá nhanh về sản xuất sạch hơn sẽ hỗ trợ cho 05 cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra tổ chức tập huấn, triển khai các quy trình, hướng dẫn kỹ thuật, các giải pháp thực hiện sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp để chuyên sâu về kỹ năng thực hành đánh giá sản xuất sạch hơn, triển khai áp dụng các quy trình, hướng dẫn học viên nhận diện và áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn, tiệt kiệm được nguyên nhiên liệu tại các đơn vị; tổ chức đánh giá kết quả khóa tập huấn. Dự kiến tổ chức 05 lớp tại 05 doanh nghiệp điển hình, mỗi lớp khoảng 50 người.

Thứ tư, hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuận phục vụ công tác sản xuất sạch hơn, bao gồm khảo sát thực tế tại các khu công nghiệp để thu thập thông tin, lụa chọn đơn vị xây dựng điển hình về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; tư vấn giới thiệu, lựa chọn các thiết bị, máy móc tiên tiến phù hợp công nghệ phục vụ trong công tác sản xuất sạch hơn của doanh nghiệp.

Kim Chung​