Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết luận Hội nghị về công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

Đăng ngày: 01/07/2018
​  Vào ngày 19/5/2018, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị về công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

  Sau khi nghe Tổng Thanh tra Chính Phủ báo cáo tình hình, kết quả công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, báo cáo chuyên đề của Bộ TàiSau khi nghe Tổng Thanh tra Chính Phủ báo cáo tình hình, kết quả công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, báo cáo chuyên đề của Bộ Tài  Nguyên và Môi  trường, Bộ Công an và ý kiến của lãnh đạo, các Bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận chỉ đạo một số nội dung như sau: Trong thời gian qua, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật khiếu nại, tố cáo, Luật tiếp công dân, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng, tập trung giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định chính trị xã hội và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, còn tồn đọng nhiều vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm trong đó tập trung vào vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tranh chấp đất đai, việc chuyển đổi mô hình chợ truyền thống...
  Một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài do công tác quản lý nhà nước và việc thực thi pháp luật của cán bộ công chức trong bộ máy hành chính nhà nước có nhiều thiếu sót, vi phạm nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; một số quy định của pháp luật đã bộc lộ những bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn cần sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, nhất là lĩnh vực đất đai; công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo còn nhiều tồn tại, hạn chế và ý thức chấp hành pháp luật và hiểu biết pháp luật của một bộ phận người khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, nhiều trường hợp có những yêu cầu vượt quá quy định của pháp luật.
  Hội nghị cũng đề ra các giải pháp, nhiệm vụ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài như: chấn chỉnh những tồn tại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo nhất là trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, xây dựng phát triển đô thị; chấn chỉnh triệt để những tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý đất đai. Giao các Bộ ngành và các cơ quan có liên quan đánh giá đầy đủ, sát thực tế việc thi hành Luật đất đai, nhất là các bất cập là nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về giá đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quy hoạch, sử dụng đất đề giải quyết căn cơ các vấn đề là nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quyền lợi chính đáng của người có đầt bị thu hồi; nghiên cứu đề xuất các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích công dân khởi kiện các quyết định hành chính và hành vi hành chính ra Tòa án nhân dân; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; lập kế hoạch giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; nắm tình hình khiếu nại, tố cáo kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương biện pháp xử lý những tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân....

  Trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, các Bộ ngành, địa phương đang tích cực triển khai thực hiện/.

 
 Ngọc Diệp