Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Đăng ngày: 28/12/2018
​Đối với cấp tỉnh đã sắp xếp, tổ chức lại 133 đơn vị còn 65 đơn vị, giảm 68 đơn vị. Đối với cấp huyện: sắp xếp tổ chức lại 100 đơn vị còn 68 đơn vị, giảm 32 đơn vị. 

Việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập đã được Tỉnh ủy quy định cụ thể phương án, lộ trình, triển khai thực hiện theo nguyên tắc: Một đơn vị sự nghiệp công   thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với các đơn vị sau khi sắp xếp, giải thể, tổ chức lại bộ máy và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ không đạt hiệu quả, yêu cầu đề ra; đẩy mạnh xã hội hóa, chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác đủ điều kiện thành công ty cổ phẩn, công ty hợp danh, mô hình dịch vụ công….Theo đó, hiện nay toàn tỉnh có 982 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó cấp tỉnh 133 đơn vị, cấp huyện 100 đơn vị. Cụ thể:

Đối với cấp tỉnh đã sắp xếp, tổ chức lại 133 đơn vị còn 65 đơn vị, giảm 68 đơn vị. Đối với cấp huyện: sắp xếp tổ chức lại 100 đơn vị còn 68 đơn vị, giảm 32 đơn vị. Đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế: Hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập, tổ chứuc lại đảm bảo tỉ lệ theo quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Hiện nay tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện các nội dung liên quan như thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Giải thể Phòng công chứng số 02.

Đối với việc xây dựng Đề án sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp, tại cấp tỉnh đã có 7 đơn vị hoàn chỉnh đề án, trong đó 03 đơn vị đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (Sở Nội vụ, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch&Đầu tư); 02 đơn vị đã trình Đề án xin ý kiến Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh; Sở Y tế); 02 đơn vị đã được thẩm định và đang hoàn chỉnh đề án (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch). Cấp huyện đã có 09/11 đơn vị hoàn chỉnh, trình thẩm định Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao cấp huyện trên cơ sở hợp nhất Trung tâm văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao, Đài phát thanh, Thư viện huyện và các đơn vị có chức năng tương tự. Các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh hiện đã có 02/09 đơn vị hoàn chỉnh Đề án trình xin ý kiến Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Đài PT&TH, Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh).

Kết quả dự kiến giảm được 68 đầu mối đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban ngành cấp tỉnh; 32 đầu mối đơn vị sự nghiệp cấp huyện. Đến nay, đã giảm được 02 đầu mối đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban ngành.

 

Kim Chung​