Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả 1 năm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện các biện pháp sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy

Đăng ngày: 29/11/2018
​UBND tỉnh báo cáo và đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả tính đến hết ngày 31/10/2018 như sau:

38085448_2122206991369757_9133376228437262336_n (1).jpg

​Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường tại một cbuổi lễ bỏ nhiệm cán bộ lãnh đạo trong lộ trình săp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan của tỉnh


Về công tác tuyên truyền quán triệt: Đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các đơn vị, địa phương đang rà soát, triển khai và lồng ghép vào kế hoạch thực hiện của đơn vị.

UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ, đến nay Sở Nội vụ đã nhận được 04 trường hợp đề nghị giải quyết theo Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND và 26 trường hợp theo Nghị định số 113/2018/NĐ-CP.

Về giảm hợp lý số lượng đại biểu HĐND các cấp: Hiện tỉnh Đồng Nai đang chờ hướng dẫn của Trung ương.

Về hợp nhất ba Văn phòng của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai: Ngày 30/10/2018. Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã có công văn số 288-CV/BCS-UBND báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định nội dung dự thảo Đề án. Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

Về đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện: Hiện đang chờ hướng dẫn của Chính phủ về cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh; đối với cấp huyện, đã tiếp nhận được phương án đề xuất của 05 địa phương. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh sẽ tiếp tục tổng hợp và dự kiến báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 11/2018.

Rà soát, bổ sung hoàn thiện chức năng, mối liên hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị: Đang thực hiện rà soát, kết hợp sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Đối với tinh giản biên chế: Đã tham mưu văn bản hướng dẫn quản lý, tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39,18 và 19 và Nghị định 108,113.

Rà soát, điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bên trong của các cơ quan đơn vị: Các cơ quan, đơn vị đang triển khai thực hiện, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt đề án sắp xếp cúa Sở Công thương, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Về rà soát, sắp xếptinh giảm các tổ chức phối hợp liên ngành: Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 45-L:/TU ngày 07/10/2016 và đang thực hiện rà soát, đánh giá, hoàn thiện các phương án săp xếp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Đến nay đã giảm được 59 tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh, đạt 34,7% (từ 170 xuống còn 111 tổ chức).

Rà soát, đánh giá và quản lý các tổ chức Hội: Đến nay, Sở Nội vụ đã đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo, đánh giá về hiệu quả hoạt động của các hội quỹ và đề xuất phương án sắp xếp, bố trí lại cho phùh ợp; đồng thời, dự thảo Đề án sắp xếp các tổ chức Hội, quỹ trên địa bàn tỉnh và dự kiến trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định trong quý IV/2018.

Về côgn tác cải cách hành chính được đẩy mạnh thực hiện, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và mức độ hài lòng của người dân (Kết luận số 576-KL/TU ngày 26/7/2018). Công tác khảo sát sự hài lòng của người dân được tăng cường thực hiện thông qua các hình thức như: Bưu điện, tổng đài 1022, qua website, zalo và trực tiếp tại bộ phận một cửa,ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Về số lượng cấp phó: Đang triển khai thực hiện kết hợp với sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn lại tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó đã phê duyệt đề án sắp xếp của Sở Công thương, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Giảm được 9 phòng chuyên môn, 14 lãnh đạo cấp phòng (7 trưởng phòng, 12 phó phòng).

Về kiêm nhiệm công việc, giám số lượng người hoạt động không chuyên trách: UBND tỉnh đã có văn bản số 4284/UBND-KGVX ngày 03/5/2018 hướng dẫn các chức danh cán bộ, công chức không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) được kiêm nhiệm. Hiện tại, địa phương đang tổ chức triển khai thực hiện.

Về rà soát tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp xã không đạt chuẩn: UBND các huyện đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện từ nay đến năm 2021 đối với những nơi chưa đạt chuẩn quy định và đang chờ hướng dẫn của trung ương về điều kiện, tiêu chí phải sắp xếp. Hiện nay, huyện Tân Phú đã có Tờ trình xin ý kiến về việc sáp nhập xã trên địa bàn huyện (dự kiến sáp nhập các xã để giảm từ 18 xã thuộc huyện xuống còn 9 xã)./.

Kim Chung​