Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 17/06/2017
​Theo báo cáo của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2017 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Đồng Nai được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc.

  19349257_1910931512497307_1898750305_o.jpg
Cán bộ tư pháp của các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa dự họp với Sở Tư pháp về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bám sát chỉ đạo của các bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh và Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật luôn được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy đảng và UBND các cấp, các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật dần đi vào nề nếp theo chương trình, kế hoạch cụ thể, được thực hiện thường xuyên. Nội dung tuyên truyền, phổ biến có trọng tâm, trọng điểm, hình thức và biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật được lựa chọn phù hợp với địa bàn và đối tượng. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến đã từng bước nâng cao hiểu biết về pháp luật, ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật, đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng góp phần đưa chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật đến cán bộ và nhân dân như: Triển khai sinh hoạt ngày pháp luật định kỳ hàng tháng tại cơ quan, đơn vị, UBND các cấp; tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua các hoạt động sinh hoạt tập thể, ngoại khóa trong trường học,…. góp phần giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân ngay tại cơ sở.

19182092_1910931525830639_812334254_o.jpg

Ông Viên Hồng Tiến- Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh đánh giá về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một cuộc họp do Sở Tư pháp tổ chức để đánh giá kết quả công tác  tháng đầu năm 201 7 của Sở.


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác phối hợp giữa các thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, các sở ngành và địa phương còn chưa đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao. Ở một số sở, ngành, công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật trong giới hạn của cơ quan, đơn vị, tập trung chủ yếu đến đối tượng là cán bộ, đản viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chưa tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, hoạt động chủ yếu là lồng ghép. Bên cạnh đó, đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn kiêm nhiệm, biên chế thực hiện công tác pháp chế ở các ngành còn thiếu, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa chủ động đầu tư đúng mức cho công tác tuyên truyền. Về tài liệu truyên truyền, phố biến pháp luật, có lúc có nơi chưa biên soạn, cấp phát kịp thời đến đối tượng tuyên truyền.

Kim Chung​