Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả đạt được từ công tác phối hợp giữa 04 Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay

Đăng ngày: 30/11/2017
​Văn phòng Tỉnh ủy vừa chủ trì, tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa các Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp từ năm 2011 đến nay. Hội nghị đánh giá, nhìn chung công tác phối hợp trong thời gian qua đã được tăng cường và cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành công việc của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

​     Các Văn phòng đã cơ bản phối hợp tốt trong công tác tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác, chuẩn bị các đề án, tài liệu phục vụ các kỳ họp, phiên họp, cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Xây dựng Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 ngay từ giai đoạn xây dựng đề cương, dự thảo báo cáo chính trị, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp cho đến khi hoàn chỉnh báo cáo. Nội dung phối hợp chủ yế là xây dựng những đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ trước và xác định những mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp lớn thuộc về chủ trương cho nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở nghị quyết Đại hội, các Văn phòng đã có sự phối hợp chặt chẽ trong tham mưu xây dựng nghị quyết hàng năm và nghị quyết chuyên đề. Kết quả là từ năm 2012 đến nay đã xây dựng 6 nghị quyết năm của Tỉnh ủy liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội và 4 nghị quyết chuyên đề về phát triển các ngành dịch vụ; phát triển đô thị Long Khánh, phát triển nông nghiệp nông thôn và phát triển kinh tế hợp tác xã.

Thực hiện tốt việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý, 6 tháng, năm để triển khai tổ chức thực hiện. Đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy trong việc xây dựng chương trình công tác tuần nhất là sắp xếp lịch cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đảmbảo hiệu quả, không bị trùng lắp về thời gian.

Công tác tham mưu công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân được các Văn phòng phối hợp chú trọng thực hiện; thường xuyên trao đổi thông tin, chuyển đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm hạn chế việc chuyển đơn lòng vòng, trùng lắp, góp phần xử lý kịp thời các bức xúc, khiếu nại,tố cáo của người dân theo đúng quy định. Trong thời gian qua, các Văn phòng đã tiếp nhận và tham mưu xử lý được 16.588 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Các công tác phối hợp khác cũng được thực hiện tốt, bao gồm việc tham mưu tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp trong công tác thông tin,ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan,đơn vị. Đồng thời,  thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên các Văn phòng  đảm bảo công khai, dân chủ, hiệu quả, đúng quy định.

Kim Chung​