Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh của Tổ đại biểu Long Khánh

Đăng ngày: 25/09/2019
​Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Long Khánh đã thực hiện giám sát đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Long Khánh.

​      Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Long Khánh được Thường trực HĐND tỉnh phân công giám sát 01 ý kiến cử tri trên địa bàn thành phố về việc kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết di dời bến xe Long Khánh đến vị trí mới theo ​quy hoạch. Qua nghiên cứu nội dung trả lời của UBND tỉnh tại báo cáo số 9014/BC-UBND ngày 06/8/2019, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Long Khánh cơ bản nhất trí với nội dung trả lời kiến nghị cử tri của UBND tỉnh.

Ngoài ra, ngày 23/8/2019, UBND tỉnh có Báo cáo số 9799/BC-UBND về việc trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 10 (lần 2), trong đó có 01 nội dung trả lời ý kiến cử tri Long Khánh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý, sớm triển khai thực hiện dự án Trung tâm thương mại Long Khánh theo quy hoạch. Nội dung này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra và đã ban hành Kết luận thanh tra số 393/KL-STNMT vào ngày 11/11/2016 nhưng đến tháng 8/2019 Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam vẫn chưa hoàn thành nội dung theo yêu cầu tại Kết luận thanh tra.

Do đó, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Long Khánh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công ty Cổ phần Intimex sớm triển khai xây dựng dự án theo quy hoạch và thực hiện đúng quy định pháp luật.

Lê Lài