Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả hoạt động của HĐND huyện Trảng Bom năm 2018

Đăng ngày: 14/12/2018
  ​  Trong năm 2018, HĐND huyện Trảng Bom đã thực hiện hoàn thành nội dung, chương trình công tác đề ra theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.  
 
  Thường trực HĐND huyện phát huy vai trò trách nhiệm trong điều hòa, phối hợp và đôn đốc hoạt động của hai Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện đảm bảo thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
   Hoạt động tổ chức kỳ họp có nhiều chuyển biến tích cực Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, UBMTTQVN huyện và các ban, ngành của huyện có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp. Công tác thẩm tra được hai Ban HĐND huyện chủ động tham gia ngay từ khi soạn thảo các văn bản, do vậy  các báo cáo thẩm tra bảo đảm chất lượng. Tài liệu kỳ họp được gửi kịp thời cho đại biểu và bố trí thời lượng hợp lý giúp cho đại biểu nghiên cứu sâu, tham gia thảo luận kỹ để xem xét, quyết nghị các nội dung trình kỳ họp. Đặc biệt, tại kỳ họp cuối năm năm 2018 HĐND huyện đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu đảm bảo theo quy định, thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã hoàn chỉnh và gửi kết quả kỳ họp đến các địa phương, đơn vị để thực hiện  và báo cáo với cử tri trên địa bàn huyện.
   Hoạt động giám sát được thực hiện theo chương trình kế hoạch đề ra và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, những bức xúc trong nhân dân; giám sát đảm bảo đúng quy trình, kiến nghị đúng quy định của pháp luật và có tính khả thi; chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các địa phương, đơn vị. Đặc biệt trong năm 2018, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức làm việc với UBND huyện về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với 05 nội dung mà cử tri quan tâm, từ đó kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các ý kiến kiến nghị cử tri tại địa phương. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp xúc cử tri được thực hiện theo quy định; kịp thời ghi nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của công dân.
IMG_3328.JPG
Thường trực HĐND, UBND huyện họp rà oát việc giải quyết
các kiến nghị của cử tri
  Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được. hoạt động của HĐND huyện vẫn còn một số tồn tại như: Tiến độ tổ chức một số cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện có lúc chưa đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch đề ra; công tác giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát còn hạn chế; việc gửi ý kiến, kiến nghị của cử tri về Thường trực HĐND huyện của một số Tổ đại biểu nội dung ghi chưa cụ thể, một số phản ánh của cử tri đã được giải trình trả lời tại hội nghị tiếp xúc nhưng vẫn tổng hợp…ảnh hưởng đến việc tổng hợp của Thường trực HĐND huyện và việc trả lời của UBND huyện, các ngành chức năng của huyện; việc báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chậm; một số nội dung trả lời còn chung chung, chủ yếu trích dẫn các quy định của ngành, chưa trả lời cụ thể vấn đề mà cử tri kiến nghị.
   Trên cơ sở kết quả hoạt động và giám sát của HĐND huyện năm 2018, để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và nghị quyết của HĐND huyện trong năm 2019, Thường trực HĐND huyện đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo./.

 

  Ngọc Diệp