Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các nội dung trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

Đăng ngày: 13/12/2018
   Theo nội dung Thông báo số 759/TB-HĐND ngày 11/10/2018 của HĐND tỉnh về kết quả hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa IX, vào ngày 27/11/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với 02 dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh về chế độ, chính sách, số lượng cán bộ của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên dịa bàn tỉnh Đồng Nai.  

Tại Hội nghị, đã nghe tham luận của 05 đại biểu, 07 ý kiến phát biểu đóng góp phản biện đối với 02 dự thảo nghị quyết. Tất cả các ý kiến phát biểu tham luận, phản biện đều đồng thuận cao và nhất trí cho rằng việc ban hành 02 nghị quyết trên là cần thiết, đảm bảo tính khách quan, khoa học, phù hợp với chủ trương chung của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương; tuy nhiên cần bổ sung thêm một số giải pháp để các Nghị quyết khi triển khai được thực hiện sẽ tốt hơn và đầy đủ hơn, đề nghị bổ sung vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh về giám sát, tuyên truyền, vận động tổ chức thực hiện đối với 02 nghị quyết khi được ban hành. Thay mặt cơ quan soạn thảo Nghị quyết, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trực tiếp trao đổi, giải trình, tiếp thu các ý kiến tham luận, phản biện của đại biểu tham dự.

  Thông qua hội nghị phản biện xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tập hợp được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, hiệu quả, giúp HĐND, UBND tỉnh có thêm căn cứ để thảo luận, xây dựng các dự thảo nghị quyết phù hợp thực tế địa phương và nguyện vọng chính đáng của người dân./.

 

  Ngọc Diệp