Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Đăng ngày: 28/12/2018
​Đến nay, địa phương đã có 04 đơn vị hoàn thành thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ mãy, đã giảm 9 phòng chuyên môn, giảm 19 lãnh đạo cấp phòng, có 07 đơn vị đã trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đề án, dự kiến sẽ tiếp tục giảm 13 phòng chuyên môn và giảm tối thiểu 16 lãnh đạo cấp phòng; 07 đơn vị đang thẩm định đề án và 04 đơn vị đang tiếp tục thực hiện quy trình hoàn chỉnh Đề án.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo số 13506/UBND-KGVX về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 23/10/2017 của Ban Chấp hành trung ương Đảng.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai nhậnđược văn bản số 5954/BNV-TCBC ngày 05/12/2018 của Bộ Nội vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW trong đó đã đề nghị UBND cấp tỉnh tạm dừng việc săp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII đối với Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch để chỉ đạo triển khai thực hiện đối với các sở ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh (Kế họach số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 của Tỉnh ủy, số 141-KH/BCS-UBND ngày 16/5/2018 của Ban Cán sự UBND tỉnh, Kế họach số 5784/KH-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh). Trong đó, tỉnh Đồng Nai trong thời gian chờ Chính phủ, Bộ Nội vụ hướng dẫn, địa phương đã chủ động tập trung thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong nội bộ từng đơn vị.

Cụ thể đã thực hiện sáp nhập, hợp nhất, giải thể các phòng, ban chuyên môn có số lượng biên chế quá ít; thực hiện giảm số lượng cấp phó trưởng phòng đối với những phòng, ban, đơn vị có số lượng cấp phó trưởng phòng thừa so với yêu cầu, khối lượng công việc trên thực tế; thực hiện giảm quy mô bộ phận hỗ trợ, phục vụ nhằm tập trung nguồn lực thực hiện công tác chuyên môn, tham mưu giải quyết công việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo và tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực hiệu quả của đơn vị.

Việc xây dựng Đề án sắp xếp nội bộ được UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo thực hiện theo quy trình các bước, đảm bảo sự tham gia ý kiến của tất cả cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị.Riêng việc sáp nhập, hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện,tại tỉnh Đồng Nai vẫn chưa thực hiện và đang chờ hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Đến nay, địa phương đã có 04 đơn vị hoàn thành thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ mãy, đã giảm 9 phòng chuyên môn, giảm 19 lãnh đạo cấp phòng, có 07 đơn vị đã trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đề án, dự kiến sẽ tiếp tục giảm 13 phòng chuyên môn và giảm tối thiểu 16 lãnh đạo cấp phòng; 07 đơn vị đang thẩm định đề án và 04 đơn vị đang tiếp tục thực hiện quy trình hoàn chỉnh Đề án.

Do đó, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong nội bộ các sở, ban nghành đã đảm bảo tinh gọn đầu mối, giảm bộ phận trung gian,hỗ trợ phục vụ, tập trung nguồn lực thực hiện công tác chuyên môn, giải quyết công việc, nhận được sự đồng thuận của cán bộ công chức, người lao động, đảm bảo đúng theo mục tiêu tinh thần của Nghị quyết số 18-NA/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Kim Chung​