Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ, số lượng và chế độ thù lao đối với cán bộ của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà Văn hóa/ Khu thể thao ấp.

Đăng ngày: 10/12/2018
​Tại kỳ họp 8 HĐND tỉnh, Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh, thay mặt Ban VHXH HĐND tỉnh báo cáo trước đại biểu HĐND tỉnh nội dung thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ, số lượng và chế độ thù lao đối với cán bộ của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà Văn hóa/ Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, kết quả như sau:

​    Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 131 Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã (Trung tâm) được bố trí các bộ máy quản lý theo Quyết định số 67/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 của UBND tỉnh, gồm 6 người theo chế độ kiêm nhiệm, kinh phí hoạt động do ngân sách địa phương cấp (65 triệu đồng/ năm/Trung tâm gồm phụ cấp kiêm nhiệm khoảng 42 triệu, kinh phí hoạt động chuyên môn 23 triệu); có 709 Nhà Văn hóa ấp, Ban Chủ nhiệm từ 03 đến 09 người (làm việc tự nguyện), kinh phí hoạt động từ nguồn phong trào toàn dân đoàn kết XDĐSVH và vận động nhân dân địa phương.

Tuy nhiên, Bộ máy hiện tại của Trung tâm nhiều chức danh lãnh đạo (01 Giám đốc và 03 Phó giám đốc) nhưng 100% là kiêm nhiệm nên chưa làm tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định; kinh phí ngân sách cấp chủ yếu chi cho phụ cấp kiêm nhiệm (60%), kinh phí hoạt động chuyên môn còn lại rất ít; Nhà Văn hóa ấp hoạt động chủ yếu từ nguồn vận động, trang thiết bị chưa đầy đủ nên còn nhiều khó khăn trong thực hiện các hoạt động theo quy định.

IMG_7678.JPG
Ông Lê Kim Bằng - Giám đốc Sở VH - TT và DL trình bày Tờ trình tại kỳ họp 

Từ thực trạng trên,  cho thấy cần phải có sự điều chỉnh về tổ chức bộ máy, quy định rõ kinh phí hoạt động, đầu tư về cơ sở vật chất để tạo điều kiện cho các Trung tâm và Nhà Văn hóa ấp hoạt động đạt hiệu quả hơn.

Tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTL Thông tư  số  06/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã quy định UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua HĐND cùng cấp, ban hành văn bản chỉ đạo về: quy hoạch sử dụng đất; chính sách đầu tư hỗ trợ của Nhà nước; quy định cụ thể về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động; số lượng cán bộ, cộng tác viên và chế độ thù lao; cơ chế, biện pháp thực hiện xã hội hóa văn hóa đối với Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn.

Vì vậy, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết trên là cần thiết và đúng thẩm quyền quy định.

Ban VHXH HĐND tỉnh đã đề nhgị điều chỉnh tên gọi nghị quyết và phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng để tên gọi nghị quyết bao quát các nội dung hỗ trợ đối với Trung tâm, Nhà Văn hóa ấp, cũng như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng được đầy đủ hơn.

Đối với Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã:Về đầu tư trang thiết bị: Dự thảo nghị quyết quy định trang thiết bị tối thiểu của Trung tâm theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ VH-TT-DL quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã nhằm đảm bảo các hoạt động tuyền truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và các hoạt động nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Về số lượng cán bộ và cộng tác viên: Theo dự thảo nghị quyết, mỗi Trung tâm có 06 cán bộ, nhân viên phụ trách, trong đó có 05 chức danh kiêm nhiệm và 01 chức danh chuyên trách (bố trí trong những người hoạt động không chuyên trách cấp xã). Như vậy, so với quy định đang thực hiện thì bộ máy có thêm 01 chức danh chuyên trách phụ trách hoạt động của Trung tâm và 01 chức danh cán bộ Hội Khuyến học kiêm nhiệm thay thế 02 chức danh Phó giám đốc kiêm nhiệm. Ban VH-XH nhận thấy quy định về bộ máy như trên là phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy, giảm kinh phí hỗ trợ kiêm nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm.


IMG_7831.JPG

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh 

báo cáo kết quả thẩm tra tại kỳ họp

 Đối với chế độ hỗ trợ: Chế độ phụ cấp cho các chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc kiêm nhiệm theo dự thảo nghị quyết (lần lượt là 0,5 và 0,3 mức lương cơ sở/tháng) thấp hơn mức tối đa quy định tại Điểm c Mục 6.2 Khoản 6 Điều 1 của Quyết định 2563/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2015 của Bộ VH-TT-DL (lần lượt là 0,7 và 0,5 mức lương cơ sở/tháng) và thấp hơn quy định hiện nay tại Quyết định 67/2010/QĐ-UBND (Giám đốc, Phó giám đốc là 0,5 mức lương cơ sở/tháng). Chế độ phụ cấp cho các chức danh kế toán và thủ quỹ, cán bộ phụ trách học tập cộng đồng kiêm nhiệm: Các chức danh này của Trung tâm được quy định tại Quyết định 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng chưa quy định mức phụ cấp cụ thể, mà quy định mức phụ cấp do HĐND cấp xã quy định trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương. Tuy nhiên, để thống nhất trong triển khai thực hiện tại các địa phương, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh mức phụ cấp kiêm nhiệm cho ba chức danh này với hệ số 0,2 của mức lượng cơ sở/tháng/chức danh (thấp hơn mức hiện nay theo Quyết định 67/2010/QĐ-UBND: kế toán là 0,5, thủ quỹ 0,3, cán bộ phụ trách học tập cộng đồng kiêm Phó Giám đốc Trung tâm 0,5 mức lương cơ sở/tháng). Ban VH-XH nhận thấy quy định mức phụ cấp trên là phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ kiêm nhiệm của các chức danh này tại Trung tâm và phù hợp với mức kiêm nhiệm của các chức danh khác ở cấp xã.

Về kinh phí hoạt động: Kinh phí được cấp 65 triệu đồng/01Trung tâm/năm để chi trả kinh phí hỗ trợ kiêm nhiệm (khoảng 23 triệu/ năm) và kinh phí hoạt động chuyên môn. Ngoài ra, Trung tâm còn được hỗ trợ từ kinh phí hoạt động thường xuyên về sự nghiệp văn hóa thông tin, sự nghiệp phát thanh, sự nghiệp thể dục thể thao (trung bình 90 triệu đồng/năm/xã theo Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh) khi hoạt động theo các yêu cầu nhiệm vụ UBND xã giao. Như vậy, tổng kinh phí hoạt động của một Trung tâm được ngân sách hỗ trợ khoảng 155 triệu đồng/năm (từ nguồn ngân sách cấp xã đã được phân bổ hàng năm). Ban VH-XH nhận thấy mức kinh phí trên là phù hợp với các nội dung hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho người dân của Trung tâm được quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010. Mặt khác, theo quy định, ngân sách chỉ hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động, các Trung tâm phải tổ chức được các hoạt động khác từ nguồn xã hội hóa.

Do đó, Ban VH-XH thống nhất với các mức quy định phụ cấp kiêm nhiệm các chức danh và mức kinh phí hoạt động của Trung tâm.

Đối với Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp: Quy định về bộ máy tổ chức của Nhà Văn hóa ấp theo dự thảo nghị quyết là phù hơp với quy định tại Điều 4 của Thông tư 06/2011/TT -BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ VH-TT-DL. Chế độ phụ cấp cho Chủ nhiệm Nhà Văn hóa ấp theo dự thảo nghị quyết (0,3 mức lương cơ sở/tháng) bằng với quy định tối đa tại Điểm c Mục 6.2 Khoản 6 Điều 1 của Quyết định 2563/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2015 của Bộ VH-TT-DL. Ban VH-XH nhận thấy quy định mức phụ cấp như trên là phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Chủ nhiệm Nhà văn hóa ấp và phù hợp với các mức kiêm nhiệm của các chức danh khác ở ấp và xã.

Kinh phí hoạt động: Kinh phí được cấp 15 triệu đồng/01 Nhà Văn hóa/năm (bao gồm chi phí hỗ trợ kiêm nhiệm 5 triệu/năm, chi hoạt động chuyên môn 10 triệu/năm) mức kinh phí trên phù hợp việc duy trì các hoạt động của Nhà Văn hóa ấp và quy định tại Điểm c Mục 6.2 Khoản 6 Điều 1 của Quyết định 2563/QĐ-BVHTTDL (tối thiểu 10 triệu/năm cho các hoạt động nghiệp vụ phục vụ chính trị).

Ban VH-XH thống nhất với các mức phụ cấp cho Chủ nhiệm và kinh phí hoạt động của Nhà Văn hóa ấp theo dự thảo nghị quyết.

Ngoài ra, qua giám sát và qua TXCT cho thấy hiện nay còn nhiều Trung tâm VHTT-HTCĐ cấp xã và Nhà VH ấp còn thiếu các trang thiết bị tối thiểu, cơ sở vật chất xuống cấp. Vì vậy, Ban VH-XH kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở VH-TT-DL và các địa phương thực hiện việc rà soát, đánh giá về cơ sở vật chất, trang thiết bị của các thiết chế để sửa chữa, đầu tư theo quy định; đề nghị ngoài các thiết bị tối thiểu, các địa phương dành kinh phí đầu tư thêm bộ dụng cụ thể thao ngoài trời cho các Trung tâm vì đây là dụng cụ dễ lắp đặt, dễ bảo quản và được nhiều người dân sử dụng để rèn luyện sức khỏe. Để nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở, sau khi nghị quyết được ban hành, đề nghị UBND tỉnh sớm xây dựng Quy chế hoạt động của các thiết chế văn hóa; gắn trách nhiệm của nhân sự phụ trách với kết quả đánh giá hoạt động của các thiết chế hàng năm. Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 13 nhà văn hóa dân tộc đang hoạt động được các huyện hỗ trợ kinh phí theo thực tế hoạt động và khả năng ngân sách của địa phương. Để các nhà VH dân tộc tổ chức, duy trì được các hoạt động phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của các đồng bào dân tộc, Ban VH-XH đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở VHTTDL và các địa phương quan tâm hỗ trợ về CSVC, trang thiết bị và kinh phí phù hợp với các nội dung hoạt động.

Trương Thị Hộp