Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2018

Đăng ngày: 28/12/2018
​Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai việc thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước ngày càng được chú trọng, quán triệt sâu rộng đến công chức, viên chức và nhân dân, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước không ngừng được nâng cao.

Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước là một bước tiến quan trọng trong tư duy lập pháp theo hướng thực thi các nguyên tắc pháp quyền,quyèn được bồi thường về vật chất và tinh thần, bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực tư pháp, quản lý hành chính, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ thực hiện các thủ tục yêu cầu nhà nước bồi thường thiệt hai do người thực thi công vụ gây ra.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai việc thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước ngày càng được chú trọng, quán triệt sâu rộng đến công chức, viên chức và nhân dân, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước không ngừng được nâng cao.

Trong thời gian qua, công tác triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức của công chức, viên chức về mối quan hệ bình đẳng, dựa trên pháp luật giữa công chức, viên chức nhà nước đối với công dân và tổ chức. Từ đó, nâng cao ý thức công tác, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức.

Đặc biệt, trong năm 2018, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ các nội dung về công tác bồi thường nhà nước, trong đó tập trung thực hiện đầy đủ các nội dung về công tác bồi thường nhà nước, trong đó tập trung thực hiện nhiệm vụ triển khai thi hành luật; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường thuộc phạm vi quản lý.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế do công chức được phân công phụ trách công tác bồi thường đại bộ phận là kiêm nhiệm, đồng thời ít được tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ nên chưa đáp ứng các yêu cầu đặt ra của công tác bồi thường. Công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác giải quyết bồi thường nhà nước chưa đồng bộ, kịp thời do phạm vi áp dụng rộng.

Để thực hiện công tác bồi thường nhà nước đạt hiệu quả trong thời gian tới, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến công chức, viên chức và nhân dân trên toàn tỉnh, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ nhằm ngăn ngừa vụ việc bồi thường có thể phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra trong việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp và giải quyết kịp thời các vụ việc bồi thường phát sinh, nếu có.

Kim Chung​