Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 66/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh về việc Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Đăng ngày: 30/11/2017
​Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ năm 2013 đến nay, tổng số đơn thư trên địa bàn tỉnh tiếp nhận là 22.416 đơn, Trong đó số đơn do Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh, địa điểm tiếp công dân của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý là 12.339 đơn; đơn do Trụ sở tiếp công dân cấp huyện, địa điểm tiếp công dân của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và địa điểm tiếp công dân cấp xã xử lý là 10.077 đơn.
 

​     Thực tế cho thấy, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư là việc hết sức phức tạp và chịu nhiều áp lực, người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư phải có kiến thức sâu, rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và am hiểu kiến thức tâm lý xã hội mới có thể đảm đương, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Mặc khác, tiếp công dân, xử lý đơn là một trong những nội dung quan trọng làm tiền đề cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Thông qua tiếp công dân các cơ quan nhà nước nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản hồi của công dân về những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần quan trọng đối với việc hoạch định chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và hoàn thiện chính sách pháp luật, cơ chế quản lý của Nhà nước. Vì vậy công tác tiếp công dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong kiểm soát quyền lực nhà nước. Kể từ khi Nghị quyết số 66/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh có hiệu lực đến nay, tổng số tiển chi bồi dưỡng cho CBCC làm nhiệm vụ này là 1.233.400.000đ, trong đó chi cho cấp tỉnh là 99.500.000đ, cấp huyện 506.200.000đ và cấp xã là 627.700.000đ. Việc chi bồi dưỡng cho CBCC làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn cho thấy sự quan tâm và coi trọng của nhà nước đối với nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh, nhằm góp phần động viên, khuyến khích và nâng cao chất lượng của cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ.

      Ngọc Hiền