Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 22/09/2017
​Để đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ở địa phương, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm chỉnh công tác quản lý nhà nước về trách nhiệm bồi thường theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

​    Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là một bước tiến quan trọng trong tư duy lập pháp theo hướng thực thi các nguyên tắc pháp quyền, quyền được bồi thường về vật chất và tinh thần, bồi thường trong lĩnh vực tư pháp, quản lý hành chính t​ạo cơ sở pháp lý đầy đủ khi thực hiện các thủ tục yêu cầu Nhà nước bồi thường thiệt hại do người thực thi công vụ gây ra.

Trong thời gian qua, công tác triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực hiện nghiêm túc đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về mối quan hệ bình đẳng, từ đó nâng cao ý thức công tác, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt trong năm 2017, thông qua hoạt động kiểm tra công tác bồi thường nhà nước của Sở Tư pháp đã đánh giá được chất lượng, tiến độ thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, chỉ ra những mặt còn hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Các đơn vị đã chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường còn tồn đọng từ các năm trước chuyển sang, tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường thuộc phạm vi quản lý.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường còn hạn chế như công chức được phân công phụ trách công tác bồi thường chủ yếu là kiêm nhiệm, đồng thời ít được tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ nên chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Bên cạnh đó là công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác giải quyết bồi thường chưa đồng bộ, kịp thời do phạm vi áp dụng rộng và thiếu quy định cụ thể, chặt chẽ.

Để công tác bồi thường nhà nước đạt hiệu quả trong năm 2018, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra trong việc thực hiện công tác bồi thường; ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường; chỉ đạo các sở ngành xây dựng kế hoạch công tác bồi thường năm 2018 và tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng nội dung và tiến độ, đảm bảo các quy định về công tác bồi thường…

Lê Lài