Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Kết quả thực hiện thông báo kết luận phiên họp thứ 13 HĐND tỉnh

Đăng ngày: 04/06/2018
​Trong tháng 4 và tháng 5, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nội dung tại thông báo kết luận phiên họp thứ 13 của Thường trực HĐND tỉnh và các nhiệm vụ khác theo quy chế hoạt động của HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm trong điều hòa, phối hợp và đôn đốc hoạt động các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát; tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Kết quả cụ thể như sau:

Để chuẩn bị kỳ họp thứ 6 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 HĐND tỉnh để nắm bắt tiến độ, tình hình xây dựng các nghị quyết trình tại kỳ họp; trao đổi, thảo luận và thống nhất thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp; qua đó, đề ra các nhiệm vụ cần thực hiện để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2018. Theo đó, thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp trong 2,5 ngày từ ngày 04 đến hết buổi sáng ngày 06/7/2018. Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh dự kiến xem xét, thông qua 18 nghị quyết thường kỳ, chuyên đề, về công tác nhân sự của UBND tỉnh và về hoạt động của HĐND tỉnh, làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành tại địa phương.

chu Thanh bao cao TT 14.jpg
Ông Nguyễn Trung Thành - Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết luận phiên họp thứ 13

Về hoạt động khảo sát, giám sát, trong tháng 4 và tháng 5, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức 29 cuộc khảo sát, giám sát về 17 nội dung. Trong đó, Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh tổ chức 08 cuộc khảo sát, giám sát về 02 nội dung; Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức 07 cuộc khảo sát, giám sát về 03 nội dung; Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức 02 cuộc khảo sát, giám sát về 01 nội dung; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức 12 cuộc khảo sát, giám sát về 11 nội dung. Một số nội dung giám sát như: Việc thực hiện pháp luật về tố tụng hành chính khi tham gia các vụ àn hành chính tại Tòa án nhân dân; kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH; cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2016-2018; việc thực hiện chương trình khuyến công từ năm 2016 đến năm 2017; kết quả thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn từ 2015 đến năm 2017; công tác QLNN về môi trường trong lĩnh vực khai thác kháng sản từ năm 2016 đến năm 2017; tiến độ thi công hệ thống thoát nước khu vực Suối Nước Trong trên địa bàn huyện Long Thành; kết quả đầu tư lưới điện nông thôn trên địa bàn huyện Định Quán; kết quả hoạt động của cơ sở điều trị Methadone số 4 trên địa bàn thị xã Long Khánh; công tác QLNN đối vối ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố Biên Hòa…Thông qua hoạt động khảo sát, giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh có những kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế của các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát; đồng thời, kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Về tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh để báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh; kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của HĐND tỉnh và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 HĐND tỉnh. Thời gian tiếp xúc cử tri từ ngày 28/5 đến ngày 08/6/2018.

co hien TT14.jpg 
 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Ùy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát của Ban trong tháng 4 và tháng 5
 

Về tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu tỉnh tiếp tục thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Trong tháng 4 và 5, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã tiếp 11 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Thông qua công tác tiếp công dân và nhận đơn qua đường bưu điện, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận 96 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Kết quả, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã xử lý 96/96 đơn, gồm: Có văn bản hướng dẫn, trả lời đơn cho công dân 15 đơn; chuyển đơn đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời cho công dân 42 đơn; lưu không xử lý 39 đơn do có nội dung trùng, đơn đã được giải quyết, đơn đồng gửi đến nhiều cơ quan, trong đó đã gửi đúng cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, đơn nặc danh, đơn chữ ký sao chụp. 

Về tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND các cấp, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị tập huấn vào các ngày 10 và 11/4/2018 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cũng như hoạt động của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Đồng Nai, trang bị cho đại biểu những kiến thức và kỹ năng giám sát chuyên sâu về một số chuyên đề. Hội nghị được tổ chức thông qua hình thức truyền hình trực tiếp tại 183 điểm với trên 90% đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh tham dự. Tại Hội nghị cấp tỉnh, các đại biểu đã trực tiếp trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động của HĐND như: Việc thẩm tra của Ban HĐND, việc Thường trực HĐND cho ý kiến với quyết toán ngân sách; phạm vi tiếp cận hồ sơ quyết toán chi ngân sách dưới dóc độ HĐND; việc công khai, minh bạch ngân sách nhà nước và tăng cường khả năng giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã; thẩm quyền của HĐND trong việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và một số vấn đề khác.

Trên cơ sở kết quả hoạt động trong tháng 4 và tháng 5, Thường trực HĐND tỉnh sẽ thảo luận và đề ra phương hướng hoạt động trong tháng 6 và 6 tháng cuối năm 2018 tại phiên họp thứ 14 của Thường trực HĐND tỉnh.

Tuyết Anh