Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả thực hiện việc tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018

Đăng ngày: 29/11/2018
​Theo tinh thần báo cáo số 1290/UBND-KGVX ngày 26 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII,  kết quả thực hiện việc tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị từ thời  điểm ngày 30/4/2015 đế 31/10/2018 như sau:

35227848_2074298402827283_6968164402843353088_n.jpg

Kết quả thực hiện công tác săp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế luôn là một trong những chỉ tiêu hàng đầu trong đánh giá thi đua tại các khối thi đua trong toàn tỉnh. Ảnh chụp tại khối thi đua 3 nhân dịp đánh giá thi đua 6 tháng đầu năm 2018.

 

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Ngị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 vè chính sách tinh giản biên chế; Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 09/12/2015 triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và giao Ban Cán sự UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh giao UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của trung ương, của tỉnh về thực hiện tinh giản biên chế đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

UBND tỉnh đã triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế,yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án tinh giản biên chế đến năm 2021 (Kế hoạch số 3988/KH-UBND ngày 01/6/2015). Đồng thời, hàng năm thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế theo Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 09/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành 02 Đề án tinh giản biên chế của các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực Văn hóa, thể thao, du lịch và sự nghiệp khác đến năm 2021. Theo đó,

Đối với  công chức:; Thực hiện cắt giảm biên chế 409 biên chế từ 3.556 biên chế năm 2015 xuống còn 3.147 biên chế năm 2021 (tương đương 11,5% biên chế được giao năm 2015) (Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 3/6/2014).

Đối với viên chức: Thực hiện cắt giảm 185 biên chế, từ 1.803 biên chế năm 2015 xuống còn 1.621 biên chế năm 2021 (tương đương 10,24% biên hế được giao năm 2015) (Quyết định số 3764/QĐ-UBND ngày 26/10/2017).

Riêng đối với việc thực hiện  tinh giản biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập các lĩnh vực giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động Thuong binh và xã Xã hội, gặp nhiều khó khăn do đặc thù các lĩnh vực trên được giao biên chế theo địnhmức. Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thực hiện rà soát, nghiên cứu thực hiện tinh giản biên chế đối với các ngành, lĩnh vực trên đảm bảo tỉ lệ theo quy định.

Mặt khác, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng các phương án, lộ trình thực hiện sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh; do đó trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục tinh giản biên chế đảm bảo đúng theo yêu cầu, mục tiêu quy định. Riêng từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thu hồi 3.080 chỉ tiêu biên chế gồm 2.994 viên chức, 86 hợp đồng lao động của các đơn vị sự nghiệp công lập mới chuyển qua loại hình tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc giải thể. Đồng thời, tính từ thời điểm 30/4/2015 đến 31/10/2018, toàn tỉnh đã thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW được 3.244 người làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Kim Chung​