Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo 9 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 08/10/2017
  Trong 9 thán​g đầu năm 2017, công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu quả tiếp công dân từng bước được nâng lên. ​
  
   Toàn tỉnh đã tiếp 4.517 lượt với 4.661 người đến khiếu nịa tố cáo, phản ánh, kiến nghị (tăng 273 lượt người so với cùng kỳ năm trước), trong đó, phát sinh 42 lượt đoàn đông người với 776 người của 22 vụ việc đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh, huyện, sở ngành để khiếu nại, phản ánh, kiến nghị. Nội dung khiếu nại của công dân chủ yếu liên quan đến chính sách, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai; phản ánh về lĩnh vực pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, hồ sơ chính sách xã hội và người có công…
  Về tình hình tiếp nhận và phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 4.550 đơn; trong đó, kỳ trước chuyển sang là 25 đơn, đơn mới trong kỳ là 4.525 đơn (tăng 451 đơn, tương đương tăng 11 % so với cùng kỳ năm trước). Kết quả sau khi phân loại, trong 3.160 đơn đủ điều kiện xử lý, có 333 đơn thuộc thẩm quyền (309 đơn khiếu nại, 22 đơn tố cáo, 02 đơn tránh chấp đất đai), 2.827 đơn không thuộc thẩm quyền đã được xử lý theo quy định. Toàn tỉnh đã giải quyết  286 đơn/363 đơn, đạt tỷ lệ 79%, còn 77 đơn  đang được xem xét, giải quyết.
   Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ và sự định hướng của Thanh tra Chính Phủ, trong 9 tháng đầu năm 2017, công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu quả tiếp công dân từng bước được nâng lên, kể cả ở cấp cơ sở; vai trò trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được nâng lên; trong quá trình giải quyết đã có sự kết hợp, vận động, thuyết phục và giải thích các chính sách pháp luật có liên quan đến nội dung khiếu nại của công dân, qua đó một số trường hợp người dân đã tự nguyện rút đơn khiếu nại góp phần ổn định tình hình tại địa phương, tình hình gửi đơn thư vượt cấp đến các cơ quan Trung ương giảm.
   Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế như sau: Tiến độ giải quyết đơn khiếu nại tại một số huyện còn chậm; việc thi hành một số quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật của UBND cấp huyện chưa kịp thời do phải tiến hành thực hiện nhiều thủ tục có liên quan trong quá trình thẩm định phương án bồi thường bổ sung theo quyết định giải quyết khiếu nại.
  Ngoài ra, theo dự báo trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các dự án mở rộng nâng cấp đường giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch, khu dân cư … đi liền với chủ trương thực hiện dự án là công tác thu hồi đất và thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi; trong khi đó, pháp luật về đất đai đang trong quá trình hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ chưa phù hợp điều kiện thực tế, việc bố trí tái định cư còn chậm, từ đó có thể dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới vẫn tiếp tục phát sinh diễn biến phức tạp.
 
   Ngọc Diệp