Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kết quả triển khai thực hiện các quy định liên quan đến công tác cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 10/10/2018
 ​Công tác cải cách hành chính được tập trung tổ chức triển khai và đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, tập trung triển khai cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao một bước năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cụ thể:  
 

​    - Về thực hiện tinh giản biên chế: Ngày 29/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện thực hiện đến năm 2021” của tỉnh Đồng Nai với lộ trình cắt giảm từ 3.556 biên chế công chức năm 2015 xuống còn 3.147 biên chế vào năm 2021 (giảm 409 biên chế tương ứng với 11,5%); ngày 26/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3764/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực Văn hóa, thể thao, du lịch và sự nghiệp khác đến năm 2021” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với lộ trình cắt giảm từ 1.806 biên chế viên chức năm 2015 xuống còn 1.621 biên chế viên chức vào năm 2021 (giảm 185 biên chế tương ứng với 10,24%).

​    - Về thực hiện quản lý biên chế: tỉnh Đồng Nai luôn nghiêm túc thực hiện chủ trương không tăng thêm biên chế công chức, viên chức đến năm 2021 (kể cả khi thành lập thêm tổ chức mới hoặc được giao bổ sung nhiệm vụ mới, trừ việc thành lập mới trường học, bệnh viện).

​    - Về chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​    - Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII): UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trong đó xác định mục tiêu xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng phù hợp, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, nhất là phục vụ tốt sự nghiệp xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu mạnh, văn minh; việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

​    Tuấn Anh