Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Kết quả triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ

Đăng ngày: 30/11/2017
​Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh, ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4544/QĐ-UBND Đồng Nai về  tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh về số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; tổ chức lực lượng dân quân thường trực cấp xã, cấp huyện và chế độ hỗ trợ cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 46). Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh.

​     Cử tri 1.JPG
Cử tri Huỳnh Ngọc Tùng- Chủ tichjUBND xã Xuân Hòa huyện Xuân Lộc, phát biểu ý kiến
 về chế độ, chính sách cho lực lượng công an xã tại một hội nghị do
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức
 

    Bộ Chỉ huy quân sự (CHSQ) tỉnh đã chấp hành nghiêm các nội dung quy định trong Nghị quyết đồng thời triển khai đến các cơ quan, Ban CHQS 9 huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc và có báo cáo kết quả về Bộ CHQS tỉnh, đến nay 100% các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đúng quy định của Nghị quyết số 46. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính tỉnh ban hành Hướng dẫn liên sở số 5189/HDLS-STC-CAT-BCHQST ngày 27/9/2017 về việc thực hiện một số chế độ quốc phòng - an ninh (QPAN), đảm bảo các đối tượng được hưởng đúng theo Nghị quyết số 46. Đồng thời chỉ đạo Ban CHQS 9 huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tham mưu cho UBND cùng cấp chi trả chế độ cho lực lượng DQTV đúng theo Nghị quyết số 46 và Hướng dẫn liên sở số 5189/HDLS-STC-CAT-BCHQST.

Kết quả củng cố kiện toàn, tổ chức biên chế lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 46, đối với cấp huyện đã kiện toàn kiện toàn lực lượng DQTT theo Nghị quyết số 46, cụ thể: Thành phố Biên hòa và thị xã Long khánh biên chế mỗi địa phương 01 trung đội DQTT quân số 31 đồng chí, các huyện còn lại biên chế mỗi địa phương 01 trung đội DQTT thiếu 1 tiểu đội, quân số 21 đồng chí. Đối với xã trọng điểm về QPAN các xã loại 1, loại 2 bố trí 02 đồng chí Chỉ huy phó (168 xã, phường, thị trấn), đối với xã loại 3 bố trí 01 đồng chí Chỉ huy phó (03 xã). Lực lượng DQTT biên chế 10 đồng chí đối với xã trọng điểm về QPAN (139 xã, phường, thị trấn), 06 đồng chí đối với xã không trọng điểm về QPAN (32 xã, phường, thị trấn). Đối với Tự vệ: Biên chế theo Luật DQTV và Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ, đến nay đã biên chế đủ 77 Ban CHQS cấp tỉnh quản lý và 102 Ban CHQS cấp huyện quản lý; biên chế từ 01 tiểu đội đến 1 trung đội ở từng cơ sở tự vệ.

Kết quả thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết số 46 cho cán bộ, chiến sỹ DQTV,  Bộ CHQS tỉnh đã triển khai cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm quy định tại Nghị quyết số 46 và Hướng dẫn liên sở số 5189/HDLS-STC-CAT-BCHQST của Sở Tài chính, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh về việc thực hiện một số chế độ QPAN; thực hiện việc chi trả chế độ, phụ cấp và các chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đối với cán bộ, chiến sỹ DQTV trên địa bàn tỉnh. Cụ thể các đối tượng được hưởng sau khi Nghị quyết số 46 của HĐND tỉnh ban hành như sau:

- Đối với Dân quân: Tổng số xã, phường, thị trấn: 171, trong đó Chỉ huy trưởng: 171 đồng chí, Chỉ huy phó: 283 đồng chí, DQTT: 2.191 đồng chí. Tổng số tiền đã chi trả cho cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ tính từ ngày 01/01/2017 đến hết tháng 9/2017 là 96.901.429.950 đồng. Trong đó:

+ Chỉ huy trưởng: 171 đồng chí x 5.096.700 x 9 tháng = 7.843.821.300 đ.

+ Phó Chỉ huy trưởng: 283 đồng chí x 4.532.950 x 9 tháng = 11.522.500.650 đ.

+ DQTT: 2.191 đồng chí x 3.932.000 x 9 tháng = 77.535.108.000 đ.

- Đối với lực lượng tự vệ: Việc chi trả cho tự vệ thuộc cơ quan nhà nước được dự toán vào lương, thực hiện theo điều 25, Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; tự vệ trong các doanh nghiệp được chi trả từ kinh phí của doanh nghiệp trích từ nguồn kinh phí hoàn thuế của nhà nước.

Kim Chung​