Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Khối thi đua 3 sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Đăng ngày: 04/07/2017
​Ngày 28/6/2017  tại Ban Dân tộc tỉnh, Khối thi đua 3 – Khối cơ quan hành chính tổng hợp của tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chủ trì Hội nghị gồm có ông Viên Hồng Tiến- Giám đốc Sở Tư pháp (đơn vị khối trưởng) và ông Điểu Bảo- Trưởng Ban Dân tộc (đơn vị khối phó). Thủ trưởng các đơn vị trong khối và cán bộ tham mưu công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị đều tham dự đầy đủ.

Khối thi đua 3 gồm 10 cơ quan hành chính tổng hợp, chia làm hai nhóm gồm nhóm có đánh giá công vụ gồm 7 thành viên (Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc), và nhóm không đánh giá công vụ gồm 3 đơn vị (Văn phòng HĐND tỉnh, Liên minh các HTX tỉnh và Cục Thống kê).

19576558_1916390451951413_1441514178_o.jpg
Ông Viên Hồng Tiến- Giám đốc Sở Tư pháp (đơn vị khối trưởng) phát biểu đánh giá những kết quả và hạn chế khó khăn trong công tác thi đua khen thưởng của khối trong 6 tháng đầu năm 2017

Qua kết quả triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của khối 6 tháng đầu năm cho thấy, khối đã xây dựng Kế hoạch để phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của Khối triển khai đến các thành viên của Khối để thực hiện; Thực hiện ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua và phát động phong trào thi đua theo hướng dẫn của Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh. Bên cạnh đó, có một số thành viên của Khối cung tham gia, cụm, khối thi đua do bộ ngành trung ương tổ chức như: Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Liên minh HTX tỉnh, Sở Ngoại vụ. Các thành viên đã thực hiện tốt việc tham gia ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua do Hội đồng thi đua, khen thưởng của Bộ ngành trung ương tổ chức. Công tác xây dựng và nhân rộng ddiern mình tiên tiên cũng được khối thực hiện tốt bằng biện pháp lấy hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao làm nội dung cơ bản của công tác thi đua, lấy kết quả thi đua làm căn cứ chủ yếu để xét khen thưởng. Với phương châm đó, các đơn vị tập trung vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ công chức gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để làm gương học tập nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi cán bộ, công chức và người lao động phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để cống hiến cho sự phát triển chung của ngành dọc (nếu có).

19720150_1919961298260995_442198813_o (1).jpg
Bà Vy Vũ Hồng Thảo đại diện cho Ban Thi đua khen thưởng tỉnh hướng dẫn về mặt chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thi đua khen thưởng của các đơn vị

Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trong công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị thống nhất cho rằng, trong khối có một số đơn vị báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, dẫn đến việc tổng hợp số liệu phục vụ cho báo cáo chung của khối gặp khó khăn; bên cạnh đó, chức năng nhiệm vụ của môi đơn vị thành viên của Khối có những đặc điểm đặc thù kacs nhau dẫn đến việc so sánh việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tham gia phong trào thi đua của các đơn vị còn gặp khó khăn. Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ở các đơn vị thành viên còn hạn chế, chưa thật sự sáng tạo, chưa đa dạng. Việc khen thưởng cho người lao động trực tiếp (không giữ chức vụ lãnh đạo) tỉ lệ còn thấp.

Khối đã xây dựng phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 gồm 6 nhóm nội dung chính, bao gồm việc tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các quy định về thi đua khen thưởng, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua để phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong khối nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, ổn định quốc phòng an ninh của địa phương; Tổ chức hoạt động giao lưu cho các đơn vị trong khối nhằm học tập, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp; Thực hiện tốt công tác kiểm tra thi đua, tổng kết theo đúng quy định đảm bảo chính xác khách quan, công khai dân chủ để kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích. Tiếp tục phát động phong trào thi đua  của các thành viên trong khối nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, đẩy mạnh cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của năm 2017.

Kim Chung​