Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở xã Bàu Cạn huyện Long Thành

Đăng ngày: 15/06/2018
​Thực hi​ện Kế hoạch  số 235-KH/BCĐ ngày 17/4/2018 của Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ Tỉnh Đồng Nai về kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ  tại các địa phương, đơn vị, sáng ngày 13/6/2018, Đoàn kiểm tra số 1 do ông Hồ Thanh Sơn UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Ban Thường trực BCĐQCDC tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra nội dung trên đối với Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ xã Bàu Cạn huyện Long Thành  
  
          Thực hiện Kế hoạch  số 235-KH/BCĐ ngày 17/4/2018 của Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ Tỉnh Đồng Nai về kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ  tại các địa phương, đơn vị, sáng ngày 13/6/2018, Đoàn kiểm tra số 1 do ông Hồ Thanh Sơn UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Ban Thường trực BCĐQCDC tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra nội dung trên đối với Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ xã Bàu Cạn huyện Long Thành.
IMG_8738.JPG
Trưởng BCĐ QCDC xã Bàu Cạn báo cáo tại buổi kiểm tra

Qua kiểm tra cho thấy, việc thực hiện QCDC cơ sở đã phát huy quyền làm chủ, sự tham gia tích cực của nhân dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp được thực hiện dân chủ như mức thu đóng góp tiền, ngày công làm đường nông thôn, kiến thiết nội thất nhà văn hóa ấp, các công trình phúc lợi… Công tác cải cách thủ tục hành chính có sự chuyển biến theo hướng gần dân, trọng dân, học dân và có trách nhiệm với dân, tạo điều kiện cho công dân, cơ quan, tổ chức đến liên hệ công việc. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng được UBND thực hiện nghiêm túc, đúng luật, hạn chế được tình trạng khiếu nại vượt cấp…
       Thông qua việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã có tác động tích cực trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, trật tự; xây dựng nông thôn mới ở địa phương; việc giám sát, góp ý cho cán bộ, công chức luôn được thường xuyên quan tâm, uốn nắn kịp thời những biểu hiện lệch lạc; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm trên địa bàn, góp phần tích cực xây dựng, củng cố Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ngày càng vững mạnh, củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân ở cơ sở. 
IMG_8734.JPG
Trưởng đoàn kiểm tra Hồ Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Tuy nhiên hoạt động thöïc hieän quy cheá daân chuû trong 02 năm qua cuõng coøn moät soá maët haïn cheá nhö: Việc phổ biến , giáo dục, thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung đã gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ song có nội chưa thực hiện đầy đủ, thường xuyên, liên tục; cheá ñoä hoäi yù giao ban BCÑ chöa ñöôïc thöôøng xuyeân,  caùc thaønh vieân ban chæ ñaïo hoaït ñoäng chöa tích cöïc  neân vieäc cung caáp thoâng tin chöa kòp thôøi, công tác phối hợp, lồng ghép và các biện pháp trong hoạt động còn có mặt hạn chế. Công tác cải cách thủ tục hành chính đã tiến bộ song vẫn chưa thuận lợi cho người dân; bộ phận trực tiếp giải quyết công việc của nhân dân có lúc, có nơi còn trễ  hẹn với người dân, thái độ phục vụ nhân dân có lúc chưa đúng mực. Một số dự án chưa làm đúng quy trình lấy ý kiến nhân dân và công khai cho dân biết, từ đó hạn chế vai trò giám sát của dân, làm nảy sinh bức xúc trong nhân dân dẫn đến xảy ra khiếu kiện vượt cấp.
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, trưởng đoàn kiểm tra đề nghị nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Cấp ủy đảng xã đối với việc thực hiện QCDC ở cơ sở, đồng thời, trên cơ sở những mặt đạt được và hạn chế đã nêu tại buổi kiểm tra, đề nghị Ban Chỉ đạo QCDC xã Bàu Cạn nghiêm túc tiếp thu và có kế hoạch, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đức Thể.