Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Liên kết hỗ trợ nông dân ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

Đăng ngày: 29/12/2018
​Hàng năm tổ chức ít nhất 03 hội nghị xác định nhu cầu, nhiệmvụ khoa học và công nghệ tại cấp huyện; Xây dựng mối liên kết chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu có uy tín và năng lực triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ; Tổ chức tư vấn, hỗ trợ trực tiếp cho các huyện, thị xã, thành phố về ứng dụng khoa học và công nghệ trong nông nghiệp trên cơ sở đề xuất cụ thể từ các địa phương đạt tỉ lệ hỗ trợ trên 70% so với tổng số các đề xuất; Mỗi năm, tỉnh tổ chức đào tạo, tập huấn ít nhất 50 kỹ thuật viên nắm vững quy trình công nghệ và kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp; 

DSC04571.JPG
Liên kết hỗ trợ trong nông nghiệp để tăng năng suất sử dụng đất nông nghiệp, không còn những cánh đồng bỏ hoang. 


Nhằm thực hiện mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; Vừa qua UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện liên kết các trường, các viện nghiên cứu; đưa chuyên gia, cán bộ khoa học kỹ thuật về địa phương hỗ trợ nông dân ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất với các nội dung đáng chú ý như sau:

Mục tiêu chung nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tập trung ưu tiên các sản phẩm chủ lực, tiêu biểu, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh; phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng và nhân rộng các tiến bộ kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập, chuyển  dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và an toàn thực phẩm.

Trên cơ sở đó, đề án đề ra mục tiêu cụ thể là hàng năm tổ chức ít nhất 03 hội nghị xác định nhu cầu, nhiệmvụ khoa học và công nghệ tại cấp huyện; Xây dựng mối liên kết chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu có uy tín và năng lực triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ; Tổ chức tư vấn, hỗ trợ trực tiếp cho các huyện, thị xã, thành phố về ứng dụng khoa học và công nghệ trong nông nghiệp trên cơ sở đề xuất cụ thể từ các địa phương đạt tỉ lệ hỗ trợ trên 70% so với tổng số các đề xuất; Mỗi năm, tỉnh tổ chức đào tạo, tập huấn ít nhất 50 kỹ thuật viên nắm vững quy trình công nghệ và kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp; Tổ chức quản lý và khai thác hiệu quả nguồn lực khoa học công nghệ đã xây dựng thông qua các nhiệm vụ khoa học công nghệ đã triển khai; Hằng năm, tổ chức ít nhất 02 hội thảo, tham quan học tập, giới thiệu trình diễn các mô hình kỹ thuật mới.

Để đạt được mục tiêu chung và cụ thể như trên, yêu cầu các sở ban ngành, địa phương, đơn vị cần tổ chức triển khai cụ thể kế hoạchvới các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thự hiện đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Các nội dung, nhiệm vụ triển khai phải bám sát nhu cầu và điều kiện của các địa phương. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở ban ngành và địa phương; huy động nguồn lực toàn xã hội trên tinh thần đúng pháp luật, phù hợp thực tế, đúng vai trò, vị trí của từng nguồn lực và mang tính khả thi cao; Đảm bảo công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch, báo cáo kết quả, kiến nghị đề xuất theo định kỳ và theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Kim Chung