Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Lỗi hệ thống nộp thuế điện tử ngày hạn cuối, được nộp hồ sơ giấy

Đăng ngày: 04/12/2019
​Đây là quy định mới được ban hành hành tại Thông tư 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
 

​Theo quy định mới, trường hợp có lỗi do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế điện tử thì Tổng cục thuế có trách nhiệm thông báo thời điểm sự cố của hệ thống, thời điểm hệ thống tiếp tục hoạt động. Người nộp thuế điện tử ngay trong ngày liền kề ngày Cổng thông tin điện tử tiếp tục hoạt động. Trường hợp có yêu cầu nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu điện thì các cơ quan thuế, ngân hàng thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho người nộp thuế theo quy định.

Trường hợp có thay đổi thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế thực hiện cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, đồng thời gửi thông báo xác nhận cho người nộp trong thời gian 02 làm việc kể từ ngày điều chỉnh thông tin thay vì trong thời hạn 05 ngày như quy định cũ.

Thông tư cũng quy định mới về trường hợp muốn tra cứu thông tin thuế, người nộp thuế sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu  xem, in toàn bộ thông tin về hồ sơ, chứng từ, thông báo đã nhận/gửi giữa cơ quan thuế và người nộp thuế. Các thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế có giá trị xác nhận như văn bản bằng giấy của cơ quan thuế. Đối với Người nộp thuế chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử, sử dụng mã giao dịch điện tử được cấp theo từng lần để tra cứu thông tin đã giao dịch với cơ quan Thuế.

Định kỳ ngày 15 hàng tháng, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ đăng tải thông tin số thuế của tháng trước đó. Trường hợp thông tin số thuế không khớp với dữ liệu về thuế của người nộp theo dõi, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải quyết.

Kiếm Long