Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Một số kết quả đạt đươc qua công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 19/12/2017
​Trong năm 2017, các đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh; trong đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.
 

​    UBND tỉnh tập trung xây dựng, hoàn chỉnh đưa vào vận hành phần mềm một cửa điện tử tại Trung tâm hành chính công tỉnh, trong đó, có các phân hệ phần mềm: liên thông sở, ban, ngành; quản trị sở, ban, ngành; thống kê kết quả xử lý hồ sơ; lấy ý kiến người dân; hiện nay, tỉnh tiếp tục hoàn thiện phân hệ phần mềm thu phí, lệ phí để triển khai thực hiện; đồng thời, đã hoàn thành cấu hình phần mềm một cửa Egov cho 04 đơn vị mới: Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cảnh sát PCCC; Tập trung rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung các chức năng phần mềm một cửa: chức năng “xử lý khác” để tạm dừng chờ người dân bổ sung hồ sơ, xin ý kiến Tỉnh ủy, các cơ quan ở Trung ương...; SMS thông báo "thay đổi nơi nhận kết quả hồ sơ", "số tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính"; “rút hồ sơ”, "bổ sung hồ sơ"..., thường xuyên điều chỉnh các quy trình giải quyết TTHC đã được cấu hình trên phần mềm một cửa, nhất là quy trình liên thông, xác định rõ trách nhiệm từng khâu giải quyết hồ sơ từ cấp xã, cấp huyện lên cấp sở; hoàn chỉnh kết nối liên thông giữa phần mềm một cửa Egov với các phần mềm chuyên ngành: hộ tịch, đất đai... để tăng cường luân chuyển hồ sơ giữa các đơn vị, địa phương.

     Từ 15/5/2017 đến 15/10/2017,Trung tâm hành chính công tỉnh đã phục vụ 63.332 lượt người dân đến liên hệ làm việc; tiếp nhận, giải quyết 39.416 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 95,6%; tiếp nhận 41.215 ý kiến đánh giá (cả nộp hồ sơ và nhận kết quả) của người dân trực tiếp trên hệ thống với tỉ lệ hài lòng đạt 99,85%); Trung tâm hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời những khó khăn, phản ánh, kiến nghị phát sinh trong quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ. Tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được nâng lên một bước góp phần đảm bảo thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

        Ngọc Hiền