Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Một số kết quả hoạt động năm 2017 của Ban KTNS HĐND tỉnh

Đăng ngày: 30/11/2017
​Ban Kinh tế - Ngân sách đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được giao trong năm 2017.

​    ​Trong năm, Ban đã triển khai thực hiện 31 cuộc khảo sát, giám sát theo chương trình, kế hoạch công tác về 8 nội dung trên lĩnh vực kinh tế, tài chính, tập trung vào các nội dung như: khảo sát công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết nguyên đán Định Dậu 2017; Chương trình phát triển nhà ở; kết quả thực hiện các Đề tài, dự án khoa học công nghệ giai đoạn 2010-2016; Chương trình xây dựng nông thôn mới; kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về đề án bảo vệ môi trường; công tác quản lý và sử dụng tài sản công; kết quả thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế năm 2017. Ngoài ra, theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban thực hiện giám sát kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, trước kỳ họp thứ 5 để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4, thứ 5 của HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, Ban còn tham gia các cuộc khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, Ban VHXH và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Qua các cuộc giám sát, Ban đánh giá và có kết luận, kiến nghị phù hợp đối với địa phương và các sở, ngành liên quan, đề xuất khắc phục những nguyên nhân, hạn chế, vướng mắc trong quá trình hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước nhằm đảm bảo việc thi hành các văn bản pháp luật của cấp trên và nghị quyết của HĐND nghiêm túc, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

    Trong hoạt động thẩm tra, Ban đã thực hiện thẩm tra 20 dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4 và 13 dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh. Hoạt động thẩm tra được cải tiến, Ban tham gia góp ý ngay trong quá trình xây dựng Đề án, dự thảo Nghị quyết, do đó tạo được sự đồng thuận hơn đối với các nội dung trình. Đối với 24 nội dung cho ý kiến giữa 02 kỳ họp được thực hiện cơ bản kịp thời, đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế, góp phần giúp UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành tại địa phương.

Nhìn chung, hoạt động của Ban KT-NS dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Ban, tập trung làm tốt công tác giám sát chuyên đề theo kế hoạch; thực hiện thẩm tra các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh; xem xét, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xử lý các vấn đề kinh tế - xã hội phát sinh giữa 2 kỳ họp theo đề nghị của UBND tỉnh. Theo dõi, giám sát việc thực hiện kiến nghị của cử tri, việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh và rà soát hiệu lực các nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách theo quy định.

Lê Lài