Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Một số kết quả nổi bật trong thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018

Đăng ngày: 05/10/2018
​Thực hiện Kế hoạch số 12948/KH-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh về cải cách hành chính năm 2018, sau 9 tháng thực hiện đã đạt được các kết quả như sau:
 

​Tỉnh đã triển khai rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), theo đó, tập trung xây dựng, hoàn chỉnh các kế hoạch của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máỵ của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

Tiếp tục kiện toàn Trung tâm hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các địa phương; rà soat bổ sung các thủ tục hành chính, dịch vụ công cần thiết; hoàn thiện mô hình “phi địa giới hành chính” tiếp nhận, trả kết quả TTHC, dịch vụ công giữa Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện;

Triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin, rà soát xử lý kịp thời các vướng mắc về ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính: hoàn thiện phân hệ phần mềm một cửa Egov tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện; tiếp tục hoàn thiện trục liên thông gửi nhận văn bản điện tử của tỉnh làm cơ sở xác định trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc (tương tự phần mềm một cửa); thí điểm số hóa hồ sơ, TTHC liên quan đến ngành Y tế; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, cung cấp các tiện ích tra cứu trực tuyến cho người dân...

UBND tỉnh tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018 (tháng 01/2018) và Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm để đánh giá và đê ra phương hướng cho 6 tháng cuối năm; lãnh đạo UBND tỉnh thường xuyên họp với một số sở, ngành, địa phương để giải quyết các vướng mắc trong cải cách hành chính, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính. Qua tổng kết và các cuộc họp hàng tháng, đã giải quyết nhiều vướng mắc của các đơn vị, địa phương góp phần triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính của đơn vị, địa phương trong 9 tháng đầu năm 2018 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Kiếm Long