Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Một số nhận định về kết quả thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Đăng ngày: 30/11/2018
​Sáng 27/11/2018 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đại biểu Đồng Nai tham dự tại địa phương gồm có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các sở ban ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn như sau:

DSC01362.JPG
Tỉnh Đồng Nai là một trong những địa phương có nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất cây trồng;


Việc thực hiện Nghị quyết 26 trong nông nghiệp, bên cạnh những thành tựu nổi bật về chuyển dịch cơ cấu sản xuất và cải thiện tăng trưởng, vẫn còn nhiều yếu kém được Nghị quyết chỉ ra vẫn chưa mạnh lên một cách rõ rệt như việc phát huy các nguồn lực phát triển khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới tổ chức sản xuất, cải thiện môi trường cạnh tranh. Trong nông thôn và nông dân, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và đời sống nông dân, giảm hộ nghèo là lĩnh vực có nhiều thay đổi nhất, còn công tác quy hoạch, cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn, ô nhiễm môi trường, đối phó với thiên tai, chênh lệch giàu nghèo, mâu thuẫn xã hội chuyển biến còn chậm.

Những nguyên nhân của các khiếm khuyết trên đã được Nghị quyết chỉ ra cho đến nay vẫn chưa có chuyển biến đột phá, vẫn tiếp tục kìm hãm tiến bộ như các yếu kém trong nhận thức về vị trí, vai trò nôngnghiệp, nông dân, nông thôn; về quan điểm lý luận và trong việc hoạch định, thi hành các cơ chế, chính sách thiếu đồng bộ, thiếu đột phá; không hợp lý, thiếu tính khả thi; đầu tư ngân sách và các thành phần kinh tế thấp, quản lý nhà nước bất cập; thực hiện chính sách còn hạn chế.


Qua 10 năm thực hiện, trong mục tiêu tổng uát của Nghị quyết thì Đảm bảo an ninh lương thực là lĩnh vực thành công rõ rệt nhất, mặc dù các khía cạnh dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm….vẫn là những vấn đề cần tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân là lĩnh vực có nhiều tiến bộ mặc dù so với các thành phần khác trong xã hội, mức độ cải thiện của nông dân vẫn chậm hơn, hệ thống chính trị vững mạnh. 


Còn lại, đa số mục tiêu đề ra vẫn chưa thực sự đạt, như phát triển hài hòa giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó khăn; đào tạo nông dân sản xuất bằng mức tiên tiến khu vực, nông dân làm chủ nông thôn mới; nông ngiệp phát triẻn toàn diện, hiện đại, bền vững; sản xuất hàng hóa lớn, năng suất chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao; nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội hiện đại; có cơ cấu kinh tế, tổ chức sản xuất hợp lý; gắn quy hoạch công nghiệp, dịch vụ, đô thị; xã hội ổn định, bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí cao; bảo vệ môi trường; liên minh công nhân- nông dân- trí thức…


Kim Chung