Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh.

Đăng ngày: 20/07/2017
​Tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IX, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 

​    Qua báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày tại kỳ họp cho thấy, ngày 08/4/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2013/NĐ-CP quy định mức khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố); tuy nhiên, nếu thực hiện theo Nghị định 29/2013 thì mức khoán quỹ phụ cấp theo quy định của Trung ương thấp hơn nhiều so với quy định hiện hành của tỉnh nên việc áp dụng mức khoán quỹ phụ cấp là khó thực hiện. Đồng thời, từ khi có Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 đến nay, Chính phủ đã 04 lần điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và 07 lần điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng nhưng phụ cấp của cán bộ công chức không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) vẫn không được điều chỉnh. Việc xem xét điều chỉnh chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) theo hướng nâng mức phụ cấp theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế, có cơ sở pháp lý, tạo động lực cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nâng chất lượng và dự nguồn cho lực lượng cán bộ, công chức cấp xã; đồng thời việc khoán quỹ phụ cấp đối với những người không chuyên trách ở ấp (khu phố) là phù hợp với chủ trương của Trung ương theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ để địa phương chủ động trong việc sắp xếp, bố trí nhân lực cho phù hợp với tình hình thực tế và chủ trương của tỉnh. 

     Mặt khác, các chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã có những công việc có mối liên quan tương đối gần giống nhau, có thể kiêm nhiệm được như đề án đã nêu. Vì vậy Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tham mưu hướng dẫn cụ thể để tổ chức thực hiện Nghị quyết này sau khi được HĐND tỉnh thông qua như: việc chức danh nào được kiêm nhiệm, chức danh nào không được kiêm nhiệm; cán bộ, công chức nào được kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách cấp xã; cán bộ không chuyên trách cấp xã nào được kiêm nhiệm chức danh khác và một người được kiêm nhiệm tối đa mấy chức danh. Như vậy, việc xây dựng Nghị quyết về quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ở thời điểm hiện nay là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế về mức thu nhập chung của tỉnh, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của những người đang công tác ở cơ sở và thực hiện chủ trương khoán quỹ phụ cấp theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013, chủ trương của Tỉnh ủy, việc ổn định tổ chức bộ máy ở cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp và tạo dự nguồn quan trọng cho các chức danh cán bộ, công chức cấp xã, ấp trong những năm tiếp theo. Qua báo cáo thẩm tra và kết quả thảo luận của Đại biểu HĐND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh. 

      Ngọc Hiền