Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Nghị quyết Quy định về tổ chức nhân sự và chế độ hỗ trợ đối với Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019

Đăng ngày: 10/12/2018
​Ngày 07/12/2018, tại kỳ họp thứ 8 HĐND khóa IX nhiệm kỳ 206-2021, Đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết Quy định về tổ chức nhân sự và chế độ hỗ trợ đối với Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với nội dung chính của Nghị quyết như sau:

​    Nghị quyết quy định về đầu tư trang thiết bị tối thiểu, kinh phí hoạt động, số lượng và chế độ kiêm nhiệm đối với cán bộ, nhân viên của Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã); Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết không áp dụng cho Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn; Nhà văn hóa khu phố.

IMG_7785.JPG
​Bà Huỳnh Ngọc Kim Mai - Thư ký kỳ họp thông qua Nghị quyết

    Đối tượng áp dụng là các Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã, Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp; Người công tác tại Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã, Chủ nhiệm Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp; Các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện nghị quyết.

    Nghị quyết quy định chi tiết đối với Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã (Trung tâm) phải đảm bảo các trang thiết bị tối thiểu cần thiết như Bàn, ghế hội trường; phông màn sân khấu; thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, đạo cụ, phục trang chuyên dùng hoạt động văn nghệ; thiết bị truyền thanh, tủ giá sách, báo, tạp chí, các dụng cụ thể dục thể thao chuyên dùng đảm bảo theo từng môn thể thao và các thiết bị khác phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của địa phương.

     Số lượng người làm việc gồm có Giám đốc Trung tâm là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội kiêm nhiệm; 01 Phó Giám đốc Trung tâm là công chức văn hóa - xã hội cấp xã kiêm nhiệm; 01 người phụ trách hoạt động chuyên trách Trung tâm là người hoạt động không chuyên trách cấp xã; 01 người phụ trách công tác học tập cộng đồng Trung tâm là cán bộ Hội Khuyến học cấp xã kiêm nhiệm; 01 kế toán Trung tâm là kế toán Ủy ban nhân dân cấp xã kiêm nhiệm; 01 thủ quỹ Trung tâm là thủ quỹ Ủy ban nhân dân cấp xã kiêm nhiệm; đối với cộng tác viên, giáo viên, bảo vệ bố trí theo yêu cầu hoạt động thực tế của mỗi địa phương.

    Chế độ kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm được hưởng chế độ kiêm nhiệm theo hệ số 0,5 mức lương cơ sở/tháng; Phó Giám đốc Trung tâm được hưởng chế độ kiêm nhiệm theo hệ số 0,3 mức lương cơ sở/tháng; Người phụ trách hoạt động chuyên trách được hưởng chế độ theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Người phụ trách học tập cộng đồng, kế toán và thủ quỹ được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm theo hệ số 0,2 mức lương cơ sở/tháng; đối với cộng tác viên, giáo viên, bảo vệ hưởng chế độ thù lao theo mức thỏa thuận, hợp đồng theo yêu cầu hoạt động thực tế của mỗi địa phương từ nguồn vận động, xã hội hóa của Trung tâm.

IMG_8221.JPG
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

    Kinh phí hoạt động: Hàng năm, hỗ trợ 65 triệu đồng/01 Trung tâm bao gồm: Chế độ kiêm nhiệm và kinh phí hoạt động chuyên môn; Trung tâm được hỗ trợ từ kinh phí hoạt động thường xuyên về sự nghiệp văn hóa, thông tin, sự nghiệp phát thanh và sự nghiệp thể dục thể thao của cấp xã theo định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên cho ngân sách xã.

    Đối với Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp với số lượng người làm việc có Chủ nhiệm Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp là Trưởng ấp kiêm nhiệm và Cộng tác viên và người hoạt động nghiệp vụ không chuyên trách bố trí theo yêu cầu hoạt động thực tế của mỗi địa phương từ nguồn vận động, xã hội hóa của Nhà Văn hóa - Khu thể thao ấp. Chủ nhiệm Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm theo hệ số 0,3 mức lương cơ sở/tháng. Hàng năm, hỗ trợ 15 triệu đồng/01 Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp bao gồm: Chế độ kiêm nhiệm và kinh phí hoạt động chuyên môn.

        Trương Thị Hộp