Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong hoạt động HĐND cấp tỉnh

Đăng ngày: 06/04/2019
Một số quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐNĐ chưa phù họp thực tế, quy định chung chung, ​

     Năm 2018, hoạt động của HĐND các tỉnh, thành trong cả nước bên cạnh những ưu điểm vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Nguyên nhân đã được Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhìn nhận có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. 
   TruyenthongLuat TCCQDP.JPG
         Một Hội nghị khu vực bàn về thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương


    Về nguyên nhân khách quan là do còn thiếu văn bản quy định chi tiết; một số nội dung có sự mâu thuẫn trong việc phân cấp, phân quyền cho chính qụyền địa phương các cấp. Công tác quy hoạch đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách ở một số địa phương chưa được quan tâm, thiếu kế hoạch đào tạo nguồn cán bộ kế cận.
   
Điều kiện bảo đảm cho hoạt động của HĐND tuy đã được quan tâm nhưng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu trong đó có một nguyên nhân thiếu tính ổn định của bộ máy tham mưu, giúp việc. Bộ máy tham mưu giúp việc HĐND chưa hợp lý, nặng về công tác hành chính phục vụ, chức năng tham mưu còn nhiều hạn chế, chưa thực sự sát thực tiễn.
   
Nguyên nhân chủ quan là do một số cấp ủy địa phương và một bộ phận cán bộ, công chức, đại biểu HĐND còn chưa thực sự coi trọng và phát huy vị trí, vai trò của HĐND. Một số đại biểu HĐND chưa chủ động, dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu để tham gia ý kiến vào các dự thảo báo cáo, nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND, có đại biểu HĐND còn nể nang, ngại va chạm trong hoạt động chất vấn, giải trình. Một số đại biểu HĐND là ủy viên của các Ban HĐND chưa tích cực tham gia vào các hoạt động của Ban. Điều này một phần xuất phát từ việc thiếu các quy định ràng buộc trách nhiệm giữa đại biểu với cử tri cũng như phương thức để HĐND và cử tri đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐND.
   
Một số Tổ đại biểu HĐND chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật mà còn phụ thuộc vào sự phân công của Thường trực HĐND. Vẫn còn tình trạng một số cơ quan, cá nhân chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí hoạt động của HĐND, về trách nhiệm của tập thể và cá nhân mỗi thành viên của UBND trước HĐND.
   
Từ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, Ban Công tác đại biểu của UBTVQH đã có những kiến nghị nhằm giúp hoạt động HĐND cấp tỉnh năm 2019 hoàn thiện hơn nữa.

Nguyễn Thị Oanh