Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Những chủ trương, chính sách HĐND tỉnh đã ban hành về nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Đăng ngày: 04/06/2018
Trong 10 năm qua, Đảng đoàn đã lãnh đạo HĐND tỉnh qua các nhiệm kỳ đã ban hành rất nhiều Nghị quyết làm căn cứ pháp lý để hỗ trợ, tạo thuận lợi cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: ​

     Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội và đất đai gồm 21 Nghị quyết
    
- Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) tỉnh Đồng Nai.
   
- Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND ngày 18/9/2013 về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;
   NNNT 1.JPG
                               Cánh đồng lúa tại huyện Tân Phú


  
- Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND ngày 18/9/2013 về việc thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
    
- Nghị quyết số 152/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về huy động đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân và mức hỗ trợ từ ngân sách NN để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn như: Đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông xóm (ấp), giao thông nội đồng; xây dựng trung tâm văn hóa thể thao cơ sở; công trình thoát nước khu dân cư tính theo đường giao thông.
    
- Nghị quyết số 105/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 về quy định mức hỗ trợ vốn từ ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020;
   
- Nghị quyết số 194/2010/NQ-HĐND về việc Quy định chế độ hỗ trợ cho các bộ, công chức làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
   
- Nghị quyết số 200/2010/ NQ-HĐND về Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau an toàn tỉnh Đồng Nai năm 2011 – 2015;
   
- Nghị quyết số 148/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về mức ưu đãi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh;
   
- Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai về Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản bền vững đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020;
   
- Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 về việc  điều chỉnhchỉ tiêu, quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai;
   
-  Nghị quyết số 179/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về  mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh tỉnh Đồng Nai 05 năm 2016 – 2020;
   
- Các Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công hàng năm: 03 Nghị quyết.
   
- Các Nghị quyết về quy định giá đất hàng năm: Bao gồm 07 Nghị quyết trong đó có danh mục các dự án xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở; xây dựng trường học, trạm y tế xã để phục vụ xây dựng nông thôn mới.
   
Về công tác tổ chức cán bộ: 07 Nghị quyết.
   
- Nghị quyết số 100/2008/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 về chính sách thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng và đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
  
- Nghị quyết số 160/2009/NQ-HĐND ngày 10/11/2009 về quy định chế độ hỗ trợ đối với Cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
   
- Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 về quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 
   
- Nghị quyết số 194/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 ban hành quy định tạm thời về chế độ hỗ trợ cho các bộ, công chức làm công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tại địa bàn tỉnh Đồng Nai;
    
- Nghị quyết số 199/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010  về quy định tạm thời về các khoản hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ nguồn ngân sách tỉnh Đồng Nai;
   
- Nghị quyết số 66/2012/NQ-HĐND về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 
   
- Nghị quyết số 101/2013/NQ-HĐND Quy định mức chi bảo đảm cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
   
Các Nghị quyết trên là căn cứ pháp lý để UBND tỉnh triển khai thực hiện góp phần vào việc phát triển nông nghiệp và nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và kế hoạch số 97-KH/TU ngày 29/12/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VIII.

Nguyễn Thị Oanh