Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Những kiến nghị của tỉnh Đồng Nai với trung ương khi thực hiện mô hình hợp nhất 3 văn phòng:

Đăng ngày: 22/03/2018
​Để thực hiện việc hợp nhất 3 Văn phòng (Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND cấp tỉnh) thành một Văn phòng chung theo như tinh thần Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị,  Văn phòng HĐND tỉnh Đồng Nai có những kiến nghị như sau:

29496888_2032791466977977_4870800918653698048_o.jpg
Thường trực HĐND tỉnh khóa VIII, khóa IX chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021


      1. Đồng bộ hóa hệ thống luật pháp để đảm bảo thống nhất như: Điều chỉnh Luật tổ chức Quốc hội (hiện quy định mô hình Văn phòng Đoàn ĐBQH) Luật Tổ chức chính quyền địa phương (hiện quy định mô hình Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh); cần quy định rõ chức năng nhiệm vụ của mô hình Văn phòng chung và cơ cấu tổ chức bộ máy cụ thể.

2. Đề nghị xem xét, bổ sung Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về số lượng xe ô tô tối đa được trang bị cho đơn vị cấp sở theo hướng có cơ chế đặc thù cho Văn phòng HĐND cấp tỉnh có thể đảm đương chế độ công tác cho số lượng cán bộ lãnh đạo tương đương 5 sở.

3. Về số lượng CBCC tham mưu, phục vụ cho HĐND tỉnh tại Văn phòng chung, cần được xem xét, phân bổ tương ứng với số lượng đại biểu HĐND tỉnh ở mỗi địa phương. Đồng thời, có tính đến đặc trưng của từng địa phương, trong đó có những địa phương là địa bàn trọng điểm kinh tế của từng khu vực điển hình như tỉnh Đồng Nai nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển cho địa phương.

Kim Chung​