Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Những mục tiêu của chương trình Công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 của tỉnh

Đăng ngày: 18/09/2018
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 9769/KH-UBND ngày 14/9/2018 về việc thực hiện chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2019-2020.
 

​Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2020 thực hiện trên quan điểm sau:​

Hoàn thiện hạ tầng CNTT phục vụ cho việc triển khai, khai thác các ứng dụng dùng chung của tỉnh.

Ứng dụng CNTT gắn liền với công tác cải cách hành chính, hỗ trợ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 phục vụ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp.

Đánh giá và nâng cấp Khung kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0 lên phiên bản 2.0 đáp ứng nhu cầu thực tiễn, trong đó ưu tiên mở rộng kết nối, chia sẻ liên thông CSDL dùng chung trên địa bàn tỉnh và với các cơ quan Trung ương.

Kế hoạch chương trình mục tiêu CNTT thực hiện đúng theo mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời kế hoạch cũng đề ra những chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020:

Hoàn thành việc nâng cấp Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai lên phiên bản 2.0.

Kết nối, liên thông một số hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin quốc gia.

100% các thủ tục hành chính cùa tỉnh Đồng Nai được cung cấp trên môi trường mạng ở mức độ 1,2. Lựa chọn những thủ tục hành chính đơn giản, có tần suất hồ sơ nhiều và phục vụ chủ yếu cho doanh nghiệp để ưu tiên triển khai cung cấp ở mức độ 3 và 4. Trong đó, có 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến ở mức độ 4. Đồng thời, đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có giải pháp xác thực điện tử tập trung.

Trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính cần trao đổi giữa các bộ phận một cửa liên thông được trao đổi qua môi trường mạng.

100% hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên của các cơ quan, đơn vị được áp dụng phương án bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

100% trang thông tin điện tử của các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội được giám sát an toàn thông tin mạng.

Kiếm Long