Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Những nội dung Chủ tọa kỳ họp thứ 9 đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận

Đăng ngày: 30/05/2019
​Căn cứ vào các nội dung trình tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh gợi ý một số vấn đề cần tập trung thảo luận tại kỳ họp, như sau:
 

​    Các nội dung đại biểu cần tập trung thảo luận bao gồm:
    1. Nghị quyết điều chỉnh, giải thể, thành lập ấp thuộc các xã Bình Sơn, Long An, Cẩm Đường, Bàu Cạn, Long Phước, Suối Trầu thuộc huyện Long Thành và thành lập ấp 7 thuộc xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
    1.1. Ngày 10/4/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 673/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập, giải thể, điều chính địa giới hành chính một số đơn vị hành chính cấp xã và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. Theo đó, có sự điều chỉnh, sáp nhập, thành lập ấp thuộc 5 xã: Bàu Cạn, Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước và giải thể xã Suối Trầu do có sự thay đổi về quy mô diện tích các ấp so với thực trạng đang quản lý. Việc HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về điều chỉnh, giải thể, thành lập ấp thuộc các xã Bình Sơn, Long An, Cẩm Đường, Bàu Cạn, Long Phước, Suối Trầu thuộc huyện Long Thành và thành lập ấp 7 thuộc xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nhằm thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trước kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND đã tiến hành các bước theo đúng quy trình. Việc điều chỉnh, giải thể, thành lập ấp liên quan đến các cộng đồng dân cư do đó Chủ tọa xin ý kiến góp ý thêm của đại biểu về nội dung trên.
  Dai bieu nghien cuu.JPG

  2. Nghị quyết về việc phân bổ từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn năm 2019.
    Việc phân bổ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho địa phương để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn năm 2019 theo các điều kiện, tiêu chí cụ thể quy định tại Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh; trong đó đã xem xét đảm bảo sự hài hòa giữa các địa phương.
    Đề nghị đại biểu có ý kiến về quy trình tiến hành trước khi trình HĐND xem xét, quyết định.
     3. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và khoản 4 Mục II phụ lục kèm theo Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017 – 2020.
    3.1. Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020 đã qua 3 năm triển khai thực hiện. Đến nay, Nghị quyết đã bộc lộ những hạn chế, tạo thuận lợi cho những huyện trọng điểm có lợi thế lớn về thu ngân sách.
    Nhu cầu đầu tư phát triển ngày càng tăng cao cần có sự tập trung nguồn lực, đảm bảo tính chủ động trong việc quản lý và điều hành ngân sách cấp tỉnh để bố trí vốn thực hiện đầu tư một số công trình trọng điểm từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Do đó, UBND tỉnh đề xuất và trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết.
    Theo đại biểu, việc điều chỉnh đã phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tế chưa.  
    3.2. Từ đầu năm 2019 đến nay (05 tháng), có một số địa phương đã hoàn thành việc đấu giá tiền sử dụng đất có giá trị trên 100 tỷ đồng.
    Nếu Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, việc phân cấp nguồn thu có hiệu lực sau khi Nghị quyết được ban hành, như vậy có sự khác nhau về tỷ lệ phân cấp giữa giai đoạn trước và sau khi ban hành Nghị quyết.
    Theo đại biểu, cần có phương án điều hành ngân sách như thế nào để đảm bảo sự công bằng giữa các địa phương sau khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành.
     4. Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh đến ngày 15/3/2019.
    Thực hiện Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kể từ ngày 15/3/2019, các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND có tính cấp bách, cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ của HĐND thì Thường trực HĐND tự mình hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch UBND cùng cấp hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu HĐND quyết định triệu tập kỳ họp bất thường của HĐND để xem xét, quyết định.
    Đối với 11 nội Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến thống nhất để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp đều được thực hiện trước ngày 15/3/2019. Theo báo cáo của UBND tỉnh trình kỳ họp, 11 nội dung đã được UBND tỉnh chỉ đạo đã, đang và tiếp tục triển khai thực hiện. Do đó tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo với các đại biểu để có sự thống nhất trong triển khai thực hiện.
    Ngoài các nội dung trên, Chủ tọa kỳ họp đề nghị đại biểu nghiên cứu, thảo luận về các nội dung khác mà đại biểu quan tâm.

    Nguyễn Thị Oanh.