Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Phiên họp thứ 11 Thường trực HĐND tỉnh khóa IX

Đăng ngày: 26/09/2017
​Ngày 21 tháng 9 năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ lần thứ 11 tại Trụ sở khối nhà nước tỉnh. Ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên họp thứ 10 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 và tháng 11 năm 2017; xem xét tiến độ, kết quả giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong quý IV; thảo luận, trao đổi một số nội dung về chuẩn bị tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh. 

​     Qua ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu tham dự, đồng chí Chủ trì phiên họp đánh giá trong tháng 8 và tháng 9, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nội dung tại thông báo kết luận phiên họp thứ 10 của Thường trực HĐND tỉnh và các nhiệm vụ khác theo quy chế hoạt động của HĐND tỉnh. Qua đó, đồng chí Chủ trì phiên họp đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 10 và tháng 11 năm 2017 như sau:

     Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung giám sát theo chương trình giám sát quý IV năm 2017 đã đề ra và các nội dung phát sinh khác theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của địa phương. Một số nội dung giám sát như: Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017; việc triển khai thực hiện đánh giá tác động môi trường; kết quả thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở; công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; kết quả hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; kết quả thực hiện dự án Hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc; phối hợp với Sở Tài Chính giám sát tình hình triển khai thực hiện thu NSNN, chi NSĐP năm 2017….Về việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh rà soát các kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh để chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định.

chu cuong 2.jpg 
 Ông Nguyễn Phú Cường - Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp
 

     Chủ trì cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành xử lý, giải quyết và báo cáo kết quả trả lời 36 ý kiến cử tri trước, sau kỳ họp thứ 4 và 31 kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 3 chưa giải quyết hoàn thành để thông báo cho cử tri; đồng thời, làm cơ sở để Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định.

     Ngoài ra, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh gửi về Thường trực HĐND tỉnh để Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện và báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2017.

chu hung 3.jpg 
 Ông nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp
 

     Để chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh sẽ phối hợp với UBND và UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2017. Thời gian dự kiến làm việc một buổi, trong khoảng từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10 năm 2017. Nhằm tạo sự chủ động trong việc chuẩn bị Hội nghị, xem xét và cho ý kiến về các nội dung trình kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật, đồng chí Chủ trì đề nghị UBND tỉnh căn cứ các quy định của trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương xác định các nội dung trình kỳ họp thứ 5 để có thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh. Đối với các nội dung liên quan đến việc xây dựng chủ trương, chính sách của tỉnh, đề nghị UBND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tham mưu, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh.

     Về kiến nghị của Thường trực HĐND cấp xã tại các địa phương về chế độ phụ cấp chức vụ đối với thành viên Ban HĐND cấp xã (bao gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban và các Ủy viên ban HĐND cấp xã đã được ghi nhận trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015), Thường trực HĐND tỉnh đã có kiến nghị nhiều lần đối với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để có hướng dẫn thực hiện, tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa nhận được trả lời của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong thời gian chờ hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Chủ trì đề nghị Thường trực HĐND tỉnh trao đổi, thống nhất với UBND tỉnh trước khi báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục triển khai thực hiện chi phụ cấp trách nhiệm công việc kiêm nhiệm cho thành viên Ban HĐND cấp xã theo Nghị quyết số 203/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh.

     Giao Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu theo dõi việc triển khai kết luận này để có cơ sở đánh giá tại các cuộc họp tiếp theo.

      Tuyết Anh