Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Phương hướng, nhiệm vụ chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2019

Đăng ngày: 14/12/2018
​   Để tiếp tục nâng cao công tác, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh năm 2019, UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để làm cơ sở triển khai thực hiện.
 

​    Mục tiêu tổng quát là chú trọng nâng cao năng suất lao động; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá; tập trung tái cơ cấu kinh tế và các ngành, lĩnh vực; đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn lực chất lượng cao; phát triển khoa học công nghệ; đẩy mạnh khởi nghiệp. Phát triển du lịch; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí; chủ động tích cực hội nhập quốc tế; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

    Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019 đã đề ra, UBND tỉnh tập trung các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi tạo điều kiện các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhất là về thuế, tạo chuyển biến rõ nét trong việc chống thất thu, xử lý và ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế; thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu kinh tế các ngành, lĩnh vực; quan tâm phát triển văn hóa, thể dục thể thao, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; chú trọng nâng cao các giải pháp phát triển giáo dục, đào tạo; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản. Tập trung kiểm soát và khắc phục ô nhiễm môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, phân lô, bán nền, xây dựng không phép, phá vỡ quy hoạch; đẩy nhanh thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh theo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020; trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng dịch vụ công; thực hiện tốt các kế hoạch của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chuẩn bị tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đồng Nai năm 2019./.

 

   Ngọc Diệp