Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 22/11/2018
​Theo tinh thần báo cáo của UBND tỉnh tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 của tỉnh, tỉnh Đồng Nai đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2019 như sau:

29542095_2032789326978191_7002287273764978688_o.jpg
HĐND tỉnh luôn nỗ lực đóng góp vào phong trào thi đua yêu nước, liên tục tổ chức các hoạt động góp phần vào triển khai Nghị quyết của Đảng đến chính quyền để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.


Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết đại hội XII của Đảng, Chỉ thị số 18-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 20/CT-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X.

 Thứ hai, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 34=CT/TW của Bộ Chính trị và Thông tri số 28-TT/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai, Chỉ thị số 25/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

 

Thứ ba, tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới do Hội đồng thi đua khen thưởng trung ương phát động, triểnkhai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai về tiếp tục thực hiện phong trào thi đua toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020; tăng cường công tác tuyên truyền về phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, tổ chức phong trào thi đua sâu rộng, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở với nội dung thiết thực, hình thức phong phú theo phương châm phát huy nội lực là chính, tận dụng tiềm năng,điều kiện của từng đơn vị, địa phương.

 

Thứ tư, tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, đảm bảo tính chính xác, công khai minh bạch, có tác dụng nêu gương, giáo dục. Quan tâm khen thưởng cho các tậpthể, cá nhân là người lao động trực tiếp, vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số, phát hiện điển hình tiên tiến,nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua để kịp thời đề nghị khen thưởng đột xuất. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng. Nâng cao vai trò của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản…Thực hiện nghiêm các quy định về khen thưởng chuyên đề, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không có tác dụng nêu gương.

 

Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn về thi đua, khen thưởng và cơ quan truyền thông; thường xuyên tổng kết, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, tăng cường hoạt động của hệ thống cộng tác viên cung cấp thông tin ở các cơ quan,đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

 

Thứ sáu, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính tronglĩnh vực thi đua, khen thưởng.Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính tạo sự thuận lợi cho tổ chức, công dân trong quá trình giải quyết thủ tục, hồ sơ khen thưởng; đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lữu trữ hiện vật khen thưởng, triển khai sử dụng phần mềm quản lý thi đua, khen thưởng.

 

Thứ bảy, kiểm tra giám sát công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 để kịp thờikhắc phục những khó khăn, tồn tại.Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2019 cho các đơn vị, địa phương.

 

Kim Chung​