Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Quy định mức chi thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Đăng ngày: 20/12/2018
​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 quy định một số mức chi cụ thể và việc lập, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, một ​số mức chi được quy định cụ thể như sau:

Chi cho các sở, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, kiểm kê đất đai, tài sản, họp xét tái định cư, cưỡng chế mức không quá 100.000 đồng/người/ngày.

Chi gửi thông báo, giấy mời, lập biên bản bàn giao giấy mời, thông báo đến từng hộ dân, mức không quá 20.000 đồng/hộ. Mức chi này áp dụng cho cán bộ xã, phường, thị trấn, khu phố, ấp, tổ dân phố, không áp dụng cho cán bộ, nhân viên của Hội đồng bồi thường và Trung tâm phát triển Quỹ đất.

Chi hỗ trợ cho cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mức không quá 01 lần lương cơ bản/tháng.

Chi hỗ trợ cho cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mức không quá 2.000.000 đồng/tháng.

Chi cho công tác vận động, thuyết phục khi có khiếu nại liên quan đến việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: cấp xã (phường): 70.000 đồng/vụ; cấp huyện (thị xã, thành phố): 100.000 đồng/vụ.

Chi hoạt động cho các cơ quan, đơn vị với mức trích trên kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trừ đi kinh phí được trích của cơ quan thẩm định như sau: Chi cho UBND xã, phường, thị trấn có đất bị thu hồi với tỷ lệ không quá 10%; phòng TNMT, văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan xác nhận về nhà cửa, vật kiến trúc với tỷ lệ không quá 2%.

Việc lập dự toán và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện theo niên độ ngân sách. Tổ chức được giao thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện cho nhiều dự án, tiểu dự án trên địa bàn thì được điều hòa kinh phí bồi thường của các dự án, tiểu dự án để sử dụng cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.


Lê Lài