Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Quyết định thành lập đoàn giám sát kết quả hoạt động của Cơ sở điều trị Methadone số 4, thị xã Long Khánh

Đăng ngày: 13/04/2018
​Căn cứ chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh, theo đề nghị của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Khánh, ngày 10 tháng 4 năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát kết quả hoạt động của Cơ sở điều trị Methadone số 4 trên địa bàn thị xã Long Khánh.

Thành phần Đoàn giám sát theo quyết định gồm có: Ông Nguyễn Văn Nải - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Khánh-Trưởng đoàn giám sát; bà Nguyễn Phương Lan - Tổ phó Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Khánh-Phó trưởng Đoàn giám sát; các thành viên Đoàn giám sát gồm các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Khánh; đại diện các cơ quan UBMTTQVN tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị đại diện lãnh đạo các cơ quan sau tham dự để trao đổi, thảo luận và giải trình các vấn đề có liên quan tại buổi giám sát: Sở Y tế; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh; Thường trực HĐND, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Long Khánh.

Đơn vị chịu sự giám sát là Cơ sở điều trị Methadone số 4 trên địa bàn thị xã Long Khánh.

Thời gian giám sát dự kiến vào ngày 04 tháng 5 năm 2018 (thứ sáu) tại Cơ sở điều trị Methadone số 4, thị xã Long Khánh và UBND thị xã Long Khánh.

Nội dung giám sát về kết quả hoạt động của cơ sở điều trị Methadone số 4 trên địa bàn thị xã Long Khánh giai đoạn 2016 - 2018, trọng tâm gồm các nội dung như: Tình hình hoạt động của cơ sở điều trị Methadone số 4 (cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực); công tác xét chọn và tiếp nhận đối tượng điều trị Methadone; kết quả điều trị Methadone cho các đối tượng; đánh giá hiệu quả điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; kinh phí hoạt động; công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý đối tượng tham gia điều trị Methadone; việc thực hiện Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, giải pháp thực hiện trong thời gian tới và kiến nghị (nếu có).

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị đơn vị chịu sự giám sát chuẩn bị báo cáo theo nội dung giám sát tại Điều 4 và gửi về Văn phòng HĐND tỉnh chậm nhất vào ngày 20/4/2018. Văn phòng HĐND&UBND thị xã Long Khánh bố trí phòng làm việc phục vụ Đoàn giám sát. Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị phương tiện và kinh phí phục vụ Đoàn giám sát theo quy định.

Tuyết Anh