Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

at Microsoft.SharePoint.SPList.GetItemById(String strId, Int32 id, String strRootFolder, Boolean cacheRowsetAndId, String strViewFields, Boolean bDatesInUtc) at Microsoft.SharePoint.SPList.GetItemById(Int32 id) at SharepointPortal2010.Environment.CAMLProcess.RetrieveDataByID(String SharepointSiteUrl, String SharepointList, Int32 ID) at SharePointPortal2010.GiaLai.Webpart.CmsAnouncementsDetail.Render(RenderParamCls renderParamCls) Item does not exist. It may have been deleted by another user.