Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy năm 2018

Đăng ngày: 29/12/2018
​Năm 2018 là năm thứ ba có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh Đồng Nai; đồng thời cũng là năm thứ ba đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2020.

Trong năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được trong công tác chỉ đạo điều hành của năm 2017 và các năm trước đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của trung ương và của địa phương trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát triển khoa học và công nghệ năm 2018.

Trong năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu, xây dựng và tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành các văn bản QPPL và văn bản chuyên biệt về khoa học và công nghệ, cụ thể là Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2023, Quy định về quản lý một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

UBND tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các thành viên UBND tỉnh về dự thảo Quyết định ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hiện Sở Khoa học và Công nghệ đang hoàn chỉnh theo ý kiến góp ý của accs thành viên UBND tỉnh và trình YBND tỉnh quyết định ban hành. Riêng về Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh  vực thông tin và thống kế khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hiện Sở Khoa học và Công nghệ đang tổ chức lấy ý kiến gópý của các sở ngành liên quan và hoàn chỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định trình UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu báo cáo của UBND tỉnh về tình hình sử dụng kinh phí khoa học và công nghệ năm 2017 và Kế hoạch sử dụng kinh phí khoa học và công nghệ năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo chỉ tiêu giao để gửi Bộ Khoa học và Công nghệ; Kịp thời tham mưu báo cáo của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch và dựt oán ngân sách cho hoạt động Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh năm 2019; Phối hợp Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định kiện toàn tổ triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hộinghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ướng Đảng khóa XI về phát triển Khoa học và Công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủn ghĩa và hội nhập quốc tế.

Sở cũng tham mưu ban hành Quyết định phê duyệt danhmục nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2018 đồng thời tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng tư vấn điều phối mạng lưới  khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2023.

Kim Chung​