Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới 245 văn bản để phù hợp với Hiến pháp năm 2013

Đăng ngày: 19/09/2019
​Đó là số liệu thực hiện thông qua hoạt động rà soát văn bản quy phạm pháp luật thi hành Hiến pháp 2013 của các bộ, ngành, địa phương 

​     Báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 của Chính phủ ​thể hiện, để triển khai thi hành Hiến pháp một cách kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc tối thượng của Hiến pháp trong nhà nước pháp quyền, công tác rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cần triển khai ngay sau khi Hiến pháp được thông qua. Việc rà soát phải tiến hành toàn diện, đồng bộ, bảo đảm khoa học, bài bản, chính xác, trên cơ sở hiểu rõ, hiểu đúng và đầy đủ tinh thần và quy định của Hiến pháp để kịp thời đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Kết quả cụ thể như sau:
     Số lượng văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được rà soát là 11.786 văn bản. Trong đó, tổng số văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013 là 245 văn bản (gồm 92 luật, 02 nghị quyết của Quốc hội, 27 pháp lệnh của ủy ban Thường vụ Quốc hội, 65 nghị định của Chính phủ, 04 quyết định của Hội đồng Bộ trưởng, 10 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 45 thông tư liên tịch, thông tư, quyết định của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ). Đến nay, sau rà soát đã xử lý được 154 văn bản.
     Tổng số văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp được rà soát là 90.520 văn bản. Trong đó, tổng số văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013 là 41 văn bản của 06 địa phương (gồm 35 văn bản của cấp tỉnh; 03 văn bản của cấp huyện; 03 văn bản của cấp xã). Đến nay, sau rà soát đã xử lý được 32 văn bản.
     Cùng với việc rà soát chung, Chính phủ cũng đã chỉ đạo một số bộ thực hiện rà soát theo chuyên đề.

​     Nguyễn Thị Oanh