Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân

Đăng ngày: 26/03/2019
​Trong thời gian qua, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đã liên tục được củng cố, phát triển theo định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển loại hình tổ chức tín dụng là hợp tác xã, góp phần tạo nguồn vốn, phục vụ phát triển sản xuất kinh doan, nâng cao đời sống, tạo công ăn việc làm, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn.

​    Tuy nhiên, vẫn còn một số Quỹ tín dụng nhân dân trong thời gian qua hoạt động yếu kém, có biểu hiện xa rời tôn chỉ và mục đích hoạt động, vi phạm pháp luật, ảnh hư​ởng đến ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn và an toàn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân. Hành lang pháp lý cho hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân còn thiếu và chưa đồng bộ. Ở một số nơi, chính quyền địa phương các cấp còn thiếu sự quan tâm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước, xử lý kịp thời sai phạm.

Để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ổn định, an toàn và phát triển bền vững, đúng mục tiêu, đúng tính chất, nguyên tác của loại hình tổ chức tín dụng hợp tác, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chị thị về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, trong đó nhiệm vụ, giải pháp đặt ra đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần tích cực, chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc giám sát, hỗ trợ Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”, Đề án “củng cố và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đã được TTCP và Thống đốc NHNN Việt Nam phê duyệt; kịp thời xử lý các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, cán bộ Quỹ TDNN vi phạm pháp luật. Tăng cường, chủ động công tác tuyên truyền, ổn định tâm lý người dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khi có vấn đề nảy sinh; đấu tranh với các thông tin sai lệch gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân. Chỉ đạo chính quyền các cấp quận, huyện, phường, xã tăng cường quản lý nhà nước về cán bộ nhân sự làm việc tại các Quỹ TDNN, ngăn ngừa các vi phạm, rủi ro đạo đức; phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường quản lý hoạt động của Quỹ TDNN đảm bảo ổn định, lành mạnh phù hợp quy định của pháp luật và định hướng phát triển chung của hệ thống Quỹ TDNN.


Lê Lài