Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Tăng cường vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII)

Đăng ngày: 07/10/2018
​  Thực hiện Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 17/08/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trên địa bàn tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhằm phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.  
  
   Xác định việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là  một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, Đảng đoàn HĐND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 42/KH-ĐĐHĐND ngày 13/4/2018 của Đảng đoàn HĐND tỉnh về việc thực hiện kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của các đại biểu HĐND tỉnh; cán bộ, công chức, và đảng viên Văn phòng HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh; trọng tâm là thực hiện 04 nội dung Đảng đoàn HĐND tỉnh được giao chủ trì và phối hợp thực hiện và 01 nội dung có liên quan trong Kế hoạch số 166-KH/TU.
  Lãnh đạo HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xem xét ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với các Nghị quyết về phân loại đơn vị hành chính; về số lượng, chức danh cán bộ chuyên trách cấp xã, ấp; số lượng cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động; về chính sách hỗ trợ công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo nguyện vọng… ; các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân gắn với việc tuyên truyền đến cử tri và nhân dân các đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết HĐND tỉnh và tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đặc biệt đổi mới phương thức để tạo sự thuận lợi tối đa cho cử tri và nhân dân phản ánh, kiến nghị đến HĐND tỉnh.
  Tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh để khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị; giám sát đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và giám sát các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại địa phương. Từ đó, tạo sự đồng thuận, tin tưởng cho cử tri đối với các đại biểu HĐND tỉnh nói riêng và HĐND tỉnh nói chung, khuyến khích, vận động người dân tích cực phản ánh, kiến nghị đối với những nội dung mình quan tâm.
 
43163298_304260520369060_7232679979631247360_n.jpg
Cử tri huyện Trảng Bom phát biểu ý kiến tại hội nghị TXCT
với đại biểu HĐND tỉnh

   Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng bản tin, trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh, nhất là thường xuyên cập nhật các chủ trương, chính sách, quy định cụ thể liên quan đến đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để thông tin đến cử tri và nhân dân; xây dựng thêm các chuyên mục trao đổi thông tin với cử tri và nhân dân để có thể thu thập, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cử tri từ nhiều nguồn.

   Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, Đảng đoàn HĐND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy theo quy định./.

 

   Ngọc Diệp