Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

Thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 của HĐND tỉnh

Đăng ngày: 06/11/2017
Tiêu đề thông báo:Thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 của HĐND tỉnh
Nội dung thông báo:

Thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 của HĐND tỉnh​
File đính kèm: qd2-13-2019-1_2.PDFqd2-13-2019-1_2.PDF
Ngày bắt đầu:02-04-2019
Ngày kết thúc: